Uusi kohde!

Kellarin piikkaus, Kokkola

2 tuntia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

FINLAN, Helsinki

11 tuntia sitten

×
Sopimus

Uusi sopimus luotu, Järvenpää

1 tunti sitten

×
Uusi kohde!

Wc:n lattialämmitys, Tampere

3 tuntia sitten

×
Urakoitsija-arvostelu

TL Craft Oy, Paimio

13 tuntia sitten

×
Uusi kohde!

Piha-aitojen uusiminen, Espoo

3 tuntia sitten

×
Päivitetty 01.03.2024

Remonttityömaan turvallisuus – Mitkä ovat remontin tilaajan ja urakoitsijan vastuut?  

Remonttityömaalla piilee monenlaisia vaaranpaikkoja. Mikäli turvallisuutta ei valvota asianmukaisesti, tapaturmariskin mahdollisuus kasvaa merkittävästi.

Sekä tilaajalla että urakoitsijalla on vastuu remontin turvallisesta toteuttamisesta ja valvonnasta. Remontointityön tilaamiseen liittyy myös lainsäädännöllisiä vastuita.


Tässä artikkelissa kerromme remonttityömaan turvallisuuteen liittyviä seikkoja sekä selvennämme, mitkä ovat tilaajan ja urakoitsijan vastuut remonttiurakassa.

Artikkeli on toteutettu yhdessä yhteistyökumppanimme, juridista neuvontaa tarjoavan Herkulexin / Jussi Laakan kanssa.

Aloita turvallinen remontti

Pyydä tarjouksia

Urakkamaailma on Suomen suosituin tapa löytää luotettava tekijä remonttiin.

Mitä vastuita on remontin tilaajalla? 

Kuka määritellään remontin tilaajaksi?

Remontin tilaaja on mikä tahansa sopimuskumppani, joka tilaa urakoitsijalta jonkin urakkasopimuksessa määritellyn suoritteen. Tilaaja voi siis tarkoittaa oikeushenkilöä, julkisoikeudellista yhteisöä tai esimerkiksi yksityistä henkilöä eli kuluttajaa. Kuluttajasta käytetään lakiterminä myös nimikettä luonnollinen henkilö.

Kun tilaajana on yksityinen henkilö, eli kuluttaja, tällöin tilaajan ja urakoitsijan tulee noudattaa kuluttajansuojalakia. Tämä tarkoittaa, että urakkasopimuksen ja sen liiteasiakirjojen määräyksillä ei voida syrjäyttää kuluttajansuojalain pakottavia määräyksiä.

Tilaajavastuulaki velvoittaa remontin tilaajaa

Tilaajavastuulaki velvoittaa yritysmuotoisia (ja julkisoikeudellisia yhteisöjä) remontin tilaajia selvittämään, että sopimuskumppani täyttää lakisäätäiset velvoitteet työnantajana sekä sopimusosapuolena. Tilaaja voi olla myös ulkomainen yritys toimiessaan Suomessa. Remontin tilaajan tulee pyytää enintään kolme kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset urakoitsijasta. Kaikki tiedot tulee tarkistaa ennen kuin sopimus tehdään. Tilaajavastuuselvityksiä ei tarvitse hankkia pienehköissä sopimuksissa.

Mikäli urakkasopimus on pidempiaikainen, kuten yli vuoden kestävä, tiedot tulee tarkistaa vähintään vuosittain. Selvitykset tulee myös säilyttää lakisääteisesti vähintään kaksi vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Selvitys pitää sisällään mm. yrityksen kaupparekisteriotteen, ennakkoperintärekisterin sekä ALV- ja työnantajarekisterin. Tilaajavastuuselvitykset täytyy hankkia, jos vuokratun työntekijän tai työntekijöiden työskentely kestää yhteensä yli kymmenen työpäivää. Alihankintasopimuksissa selvitysvelvollisuus syntyy, jos sopimuksen arvo on vähintään 9 000 euroa (alv 0 %).

Kotitaloudet (eli kuluttaja, joka tilaa kodin remontin) eivät pääsääntöisesti ole tilaajavastuulain tarkoittamia tilaajia. Tällaisissakin tapauksissa on tietysti hyvä hankkia selvitykset, vaikkei se pakollista olekaan. Yksityisen remontin tilaajan vastuihin kuuluu tiedonantovelvollisuus (verotusmenettelylaki, 3 luku 15 d §). Laissa säädetty tiedonantovelvollisuus koskee rakentamista, johon maankäyttö- ja rakennuslain mukaan on haettava rakennuslupa.

Sopimuskumppanin vastuu on toimittaa pyydetyt raportit tilaajalle ja varmistaa yrityksen toiminnan laillisuus. Selvityksen ja raportoinnin tarkoituksena on torjua harmaata taloutta sekä edistää työehtojen noudattamista ja tasavertaista kilpailua.

Muita remontin tilaajaa velvoittavia lakeja ovat:

 • valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
 • maankäyttö- ja rakennuslaki
 • maankäyttö- ja rakennusasetus
 • rakentamismääräyskokoelma
 • verotusmenettelylaki sisältää tiedonantovelvollisuudesta mm. rakentamispalvelujen tilaajan velvollisuus antaa urakkaa koskevia tietoja ja  rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön velvollisuus antaa tietoja
 • Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta. (ei ole laki, mutta ohje)

Turvallisuuskoordinaattori tilaajan tukena

Rakennuttajan tulee nimetä työmaalle turvallisuuskoordinaattori, joka valvoo ja vastaa turvallisuusasioiden toteuttamisesta tilaajan puolelta. Lain mukaan kaikkiin rakennushankkeisiin tulisi nimetä turvallisuuskoordinaattori, eli se ei koske vain taloyhtiöitä ja yrityksiä. Kuitenkin jonkinlaisena käytännön nyrkkisääntönä voitaneen pitää sitä, että koordinaattori tulee nimetä kaikkiin hankkeisiin, joihin tarvitaan viranomaisen lupa. Jos työhön kuitenkin sisältyy erityisiä turvallisuusriskejä, tulee koordinaattori nimetä, vaikka lupaa hankkeelle ei tarvittaisikaan.

Usein pientalojen pienissä remonteissa koordinaattorina toimii tilaaja tai rakennuttaja. Koordinaattorin tulee olla hankkeen vaativuutta vastaava ja pätevä henkilö kyseiseen tehtävään.

rakennuskordinaattori

Mikäli koordinaattori havaitsee puutteita remontin aikana, urakoitsijan tulee korjata ne. Jos jokin tapaturma tapahtuu ja sen aiheuttaneesta virheistä ei ole raportoitu tilaajan puolelta, vastuu voi siirtyä tilaajalle. Tämän vuoksi myös tilaajalla on tärkeä vastuu työmaan turvallisuudesta.

Tilaajan vastuu on myös suojata ja siirtää pois mahdolliset huonekalut ja esineet ennen remontin alkamista. Kotivakuutus on suositeltavaa olla voimassa myös remontin aikana.

Remontti ilman urakoitsijaa – kenen vastuulla?

Kun remontti toteutetaan ilman urakoitsijaa, vakuutusturvan tulee olla kunnossa. Tällöin vastuu turvallisuudesta ja mahdollisista virheistä on tekijällä. Taloyhtiöiden remonteissa on määritelty rajoituksia sille, mitkä työt voidaan suorittaa omatoimisesti ja milloin tarvitaan pätevä ja vastuullinen ammattilaisurakoitsija. 

Urakoitsijan vastuu remonttityömaan turvallisuudessa

Työmaa-alueella voi toimia pääurakoitsija, ali- ja osaurakoitsijoita tai useampia urakoitsijoita, riippuen sopimustyypistä. Jos rakennuttaja on tehnyt sopimuksen yhden urakoitsijan kanssa koko suorituksesta, on kyseessä kokonaisurakka, jonka urakoitsija on pääurakoitsija. 

Urakoitsijan vastuulla on toteuttaa remontti turvallisuus huomioiden, valvoa sen toteuttamista sekä tehdä säännöllisiä turvallisuustarkastuksia työmaalla.Sekä tilaajan että urakoitsijan etujen mukaista on huolehtia, että mahdolliset riskit on otettu huomioon ja ne katetaan tarvittavilla vakuutuksilla. Urakoitsijasopimuksen mukaan vastuu voi jakautua eri toimijoiden välillä ja kattaa eri vastuualueita. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija vastaa rakennuskohteen, -tuotteiden ja käyttötarvikkeiden vakuuttamisesta. 

Löydä luotettava tekijä

Jätä remontti-ilmoitus

Ilmoituksen jättäminen on ilmaista, eikä sido remontin tilaamiseen.

Urakoitsijan vastuulla on myös työmaan suojaukset, siivous, jätehuolto, rakenteiden ja teiden tekeminen sekä purkaminen, lisäksi kohteen käyttö- ja huolto-ohjeet. Työturvallisuuslain mukaan urakoitsijan tulee pitää kirjaa myös alueella toimivista työntekijöistä, jota voidaan seurata kulunvalvonnan avulla.

Vastaavan urakoitsijan tulee nimetä työmaalle työsuojelupäällikkö ja nimetä työsuojeluorganisaatio. Urakoitsija vastaa työturvallisuudesta ja huolehtii työmaan yleisistä turvallisuusasioista. Urakoitsijan tulee perehdyttää työntekijät toimimaan turvallisesti ja olemaan tietoisia mahdollisista haitta- tai vaaratekijöistä.

Turvallisuusseuranta, kuten kaluston ja telineiden kunnossapito ja käyttöönottotarkastukset kuuluvat pääurakoitsijalle. Hän vastaa myös kunnossapitotarkastuksista viikoittain varmistaakseen, että työmaa-alue on turvallinen paikka alueella toimijoille.

Muita urakoitsijaa velvoittavia (turvallisuuteen liittyviä) lakeja ovat:

 • työturvallisuuslaki
 • valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
 • valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
 • valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta
 • verotusmenettelylaki sisältää tiedonantovelvollisuudesta (mm. Työmaan päätoteuttajan velvollisuus antaa työntekijöitä koskevia tietoja)
 • Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta. (Ei ole laki, mutta ohje)

Työmaa-alueen turvallisuus

Remonttityömaan turvallisuus koskee sekä työntekijöitä että alueella vierailevia henkilöitä. Työmaa tai varastoalue tulee olla selkeästi merkitty, myös pienemmillä remonttialueilla. Alueella vierailtaessa tulee käyttää asianmukaisia turvavarusteita, kuten esimerkiksi suojakypärää ja huomioliivejä. Koneita ja laitteita saa käyttää vain opastuksen saanut henkilö.

Jätteille tulee olla oma paikka työmaa-alueella ja remontissa tarvittavat tarvikkeet sekä materiaalit tulee säilyttää varastoalueella aina silloin, kun niitä ei käytetä. Jätelavojen, varastojen ja sosiaalitilojen sijainnit tulee miettiä myös turvallisuusnäkökulma huomioiden. Väärin sijoitetut lavat voivat aiheuttaa vaaraa esimerkiksi lapsille tai lemmikeille. Työmaa-alueen siisteys ja järjestys vähentävät työtapaturmariskejä ja helpottavat työn suorittamista.

Turvavarusteet tehtävän mukaan

Urakoitsijan tulee varmistaa, että turvavarustukset täyttävät työtehtävän vaatimukset. Lasia ja peltiä käsitellessä työntekijöiden varustukseen kuuluu viiltosuojakäsineet, yli 85 desibelin melussa kuulosuojaimet. Pölyisissä työtehtävissä tulee käyttää hengityssuojainta. Ikkunaremonttia suorittaessa urakoitsijalla tulee olla kypärä, suojalasit, turvakengät sekä huomioväriset vaatteet heijastimilla.

hitsaajan turvallisuus

Korkealla työskennellessä tulee käyttää telineitä tai nostimia, tikapuiden päällä työskentely ei ole sallittua. Turvavaljaita tulee käyttää, mikäli paikassa on putoamisvaara. Oikeaoppisesti rakennetut telineet tekevät työstä turvallisuuden lisäksi ergonomisen ja tehokkaan.

Työturvallisuusrikkomus voi johtaa sakko- tai vankeusrangaistukseen

Työturvallisuusrikkomuksesta voidaan tuomita sakko- tai vankeusrangaistukseen. On kaikkien osapuolten etu huolehtia turvallisuusasioista ennaltaehkäisevästi. Vaikka onnettomuutta ei olisi ehtinyt edes tapahtua, jo pelkästä vaaratilanteeseen joutumisesta voi saada rangaistuksen, esimerkiksi jos työntekijä suorittaa työtehtävän ilman asianmukaisia suojavarusteita.

MUISTILISTA:

Tilaaja – muista ainakin nämä vastuut:

 • Rakennuttajan tulee nimetä turvallisuuskoordinaattori (remontteihin, joihin tarvitaan viranomaisen lupa, eli pieniin remontteihin ei)
 • Huolehdi urakkajärjestelyjen toteuttamisesta, jotka on sovittu velvollisuudeksesi sopimuksessa, kuten esimerkiksi esteetön pääsy työkohteeseen ja työmaatiloihin
 • Tilaajalla on riski vahingosta, joka aiheutuu urakan kohteena olevan rakennuksen tai muun omaisuuden tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta työn aikana, urakoitsijasta riippumattomasta syystä. Myös tilaajan työkohteeseen toimittaman urakkasuoritukseen kuulumattoman omaisuuden osalta vaaranvastuu kuuluu tilaajalle.

Urakoitsija – muista ainakin nämä vastuut:

 • Päätoteuttajan (rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija) on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet.
 • Päätoteuttajan tulee ennen rakennustyön alkua tehdä asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle laissa määrätyt tiedot sisältävä ennakkoilmoitus työmaasta, joka on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja jolla, itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien, työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää.
 • Päätoteuttajan on rakennushankkeessa ennen rakennustöiden aloittamista tehtävä kirjalliset työturvallisuutta ja rakennustyömaa-alueen käyttöä koskevat suunnitelmat, joiden avulla rakennustyö eri osavaiheineen järjestetään mahdollisimman turvalliseksi ja huolehditaan, että työstä ei aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville.
 • Työmaan johtovelvollisuudet – näistä vastaa pääurakoitsija.
 • Nimettävä pätevä ja vastuunalainen henkilö vastaamaan työsuojelua koskevien säännösten noudattamisesta.
 • Urakoitsija vastaa työntekijöidensä turvallisuudesta työturvallisuuslain mukaisesti.
 • Korvausvelvollisuus – tietyissä vahinkotilanteissa
 • Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija vastaa: hankittujen rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden vakuuttamisesta jälleenhankinta-arvosta (Kun vastaavaa urakoitsijaa ei ole kohteessa, kukin urakoitsija vastaa oman suorituksensa vakuuttamisesta).

Remontti- tai rakennusprojekti edessä?

Pyydä tarjouksia

Urakkamaailmassa tavoitat alueesi ammattilaiset helposti ja nopeasti.

Huomioi vielä: molempien osapuolten yhteiset vastuut tai riippuen, mitä on sovittu:

 • Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville, eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.
 • Urakkakohteen palo- ja vahinkovakuuttamisesta sovitaan tapauskohtaisesti urakkasopimuksessa erikseen. Jos tilaaja vastaa vakuuttamisesta, hänen asianaan on ilmoittaa kohdetta koskevasta työstä vakuutuslaitokselle ennen sen urakan aloittamista.

Listassa on mainittu tilaajalle ja urakoitsijalle kuuluvia tärkeimpiä vastuualueita turvallisuuden osalta. Tarvittaessa voit konsultoida yksittäisistä vastuuasioista ja lakipykälistä Herkulex -yritystä.

Lue alla olevista artikkeleista kuinka onnistut remontissasi