Käyttöehdot

Alma Media -konsernin markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden käyttö- ja sopimusehdot 1.5.2022 alkaen

Huom. Urakkamaailman käyttöehdot päivittyivät 1.5.2022. Vanhat ehdot löytyvät täältä.

1.Käyttöehtojen soveltamisala

Tervetuloa Alma Media Oyj:n (y-tunnus 1944757-4) ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä kukin yhdessä ja erikseen "Palveluntarjoaja") markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluihin (sisältäen mm. internet-sivuilla ja eri laitteille tehdyissä sovelluksissa luettavissa, katseltavissa ja käytettävissä olevat markkinapaikat, tietokannat, ja erilaisten asumiseen, liikkumiseen, matkailuun, rahoitukseen ja vapaa-ajan viettoon liittyvien tuotteiden ja palveluiden hakuihin, vertailuihin, kilpailutuksiin ja hinnoitteluun sekä työpaikkojen tarjoamiseen ja etsimiseen liittyvät verkkopalvelut sekä näihin liittyvät hyöty- ja ajanvietesisällöt ja uutiskirjeet, jäljempänä kukin näistä "Palvelu"). Palvelun käyttöön liittyy seuraavat käyttö- ja sopimusehdot (jäljempänä "Käyttöehdot"), joihin Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä. Käyttöehdot sitovat Käyttäjää riippumatta siitä, edellyttääkö Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

Mikäli Käyttäjä hankkii tai vuokraa Palvelun avulla löytämänsä Kohteen tai sitoutuu muutoin Palvelun avulla löytämäänsä Kohteeseen, näitä Käyttöehtoja ei sovelleta Kohteen Tarjoajan ja Käyttäjän välillä, vaan Kohteen Tarjoajan ja Käyttäjän väliset sopimusehdot määräytyvät Kohteen Tarjoajan ja Käyttäjän erikseen sopimien ehtojen mukaisesti. Kohteen Tarjoaja ja Käyttäjä eivät kuitenkaan voi sopia keskenään sopimusehdoista, jotka ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen, Käyttäjien ja Palveluntarjoajan välisten muiden ehtojen, lainsäädännön tai yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen kanssa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Kohteen Tarjoajan Käyttäjälle tarjoamista Kohteista kuten tuotteista, palveluista ja työpaikoista tai muistakaan Kohteen Tarjoajan ja Käyttäjän välisistä asioista. Esimerkiksi, mikäli Käyttäjä löytää Palvelun avulla itselleen uuden omistusasunnon, näitä Käyttöehtoja ei sovelleta asunnon myyjän ja ostajan välillä vaan kyseiset tahot tekevät keskenään erillisen sopimuksen asunnon omistusoikeuden siirtymisestä ja Palveluntarjoaja ei millään tavalla vastaa kyseisen omistusasunnon kauppaan liittyvistä ongelmista.

Käyttäjä voi olla joko yritysasiakas tai kuluttaja-asiakas. Yritysasiakas viittaa yritykseen tai yhteisöön, jolla on joko erillisen kirjallisen sopimuksen tai verkkopalvelutilauksen nojalla oikeus käyttää Palvelua kysyntä- ja tarjontatiedon välittämiseen ja markkinointiin. Mikäli Palveluntarjoajan ja yritysasiakkaan välisen erillisen kirjallisen sopimuksen ja näiden Käyttöehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan erillisen kirjallisen sopimuksen ehtoja. Mahdollisen erillisen sopimuksen ehtoja pidetään Palveluntarjoajan liikesalaisuutena, joita ei tule paljastaa kolmansille osapuolille eikä niihin liittyvää tietoja saa käyttää muuhun kuin Palveluun liittyvän yhteistyön toteuttamiseen.

Palvelun osat voivat sisältää Käyttöehtojen lisäksi sovellettavia lisäehtoja, kuten tilausehtoja. Palveluiden kulloisetkin ominaisuudet, lisäehdot sekä valinnaiset lisäpalvelut on kuvattu kussakin Palvelussa. Lisäpalveluina voivat olla esimerkiksi kohdeilmoitusten listausnäkyvyyksiin liittyvät lisänäkyvyyspalvelut.

Mikäli Käyttäjä voi tilata Palveluntarjoajan sovelluksia sovelluskaupoista, sovelletaan tilaukseen lisäksi kyseisen sovelluskaupan ehtoja. Sovellukset ovat käytettävissä alustoilla, joista on määritelty erikseen vaatimustaso.

Palvelut ovat käytettävissä yleisimpien käyttöjärjestelmien ja selainten uusimmilla versioilla. Sivustot ovat pääosin responsiivisia eli skaalautuvat päätelaitteen koon mukaisesti. Mikäli näin ei ole, tämä pyritään ilmoittamaan Palvelun yhteydessä.

2.Määritelmät

Aineistolla tarkoitetaan Palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten ilmoituksia, artikkeleita, kuvia, mainoksia, myyntiesitteitä, piirroksia, videoita, paikkatietoja, yhteystietoja, arvosteluja, hinta- tai tilastotietoja, Kohteen tai tarjouspyynnön tietoja jne. Aineisto voi olla Palveluntarjoajan, Käyttäjän tai kolmannen tahon Palveluun tuottamaa tai Palvelun käytön yhteydessä kertynyttä tietoa Käyttäjän toiminnasta Palvelussa.

Kohteella tarkoitetaan sitä myytävää, vuokrattavaa tai lainattavaa kiinteistöä, huoneistoa, muuta majoitus- tai toimitilaa, autoa tai muuta liikkumisvälinettä tai muuta asumiseen tai liikkumiseen liittyvää tuotetta tai palvelua, jonka markkina-, vertailu- ja/tai hakupaikkana Palvelu toimii, ja josta Kohteen Tarjoaja antaa tarjontatietoa Palvelussa ja joista Palvelu tarjoaa mahdollisesti esimerkiksi hinta- tai muuta tilastotietoa. Kohteella tarkoitetaan myös Palvelussa listattua avointa työpaikkaa tai siinä esiteltyä rahoitusratkaisua.

Kohteen Tarjoajalla tarkoitetaan Palvelua käyttävää yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä, joka on hyväksytty Palveluun Kohteen Tarjoajaksi ja joka markkinoi ja myy tarjolla olevia (myytäviä ja/tai vuokrattavia ja/tai avoimia) Kohteitaan Palvelun avulla Käyttäjille. Käyttäjiä koskevat velvoitteet koskevat aina myös Kohteen Tarjoajia.

Käyttäjä voi käyttää Palvelua joko rekisteröitymättä tai rekisteröityneenä. Käyttäjällä tarkoitetaan yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä, joka käyttää Palvelua mm. Kohteita etsiäkseen tai tarjotakseen. Yritysasiakkaiden kaupparekisteriin rekisteröidyn toimialan tulee kattaa Palvelun avulla toteutettu toiminta. Palveluntarjoajalla on oikeus ratkaista, keitä Palvelun Käyttäjiä pidetään yksityishenkilöinä ja mitä jätettyjä ilmoituksia yksityisinä ilmoituksina.

3.Ehtojen soveltaminen ja sopimuksen voimaantulo

Palvelun käyttö on osoitus siitä, että Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja (sisältäen mahdolliset palvelukohtaiset erityisehdot), muita Palvelussa kuvattuja Palvelun käyttöä koskevia lisäehtoja (sisältäen erilaiset säännöt ja käytännön ohjeet) sekä lakia ja hyvää tapaa. Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa edellä kuvatuista.

Käyttäjän osalta Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välinen sopimus astuu voimaan, kun Käyttäjä Palvelua käyttämällä hyväksyy nämä Käyttöehdot. Rekisteröitymistä edellyttävien osioiden osalta sopimus astuu Käyttäjän osalta voimaan, kun Käyttäjä on toimittanut rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot ja siten rekisteröitynyt, ja Palveluntarjoajan osalta, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt Käyttäjän rekisteröitymisen. Edellytyksenä sopimuksen voimaantulolle voi olla Käyttöehtojen nimenomainen hyväksyntä. Mikäli Palveluntarjoaja ei myönnä rekisteröityneelle Käyttäjälle käyttöoikeutta johonkin Palveluun tai sen osaan, ei Käyttäjä saa käyttää tällaisia rekisteröitymistä edellyttäviä Palveluita tai sen osia.

Yritysasiakkaiden osalta sekä Käyttäjä että Käyttäjän edustama organisaatio ovat yhdessä ja erikseen täysimääräisesti vastuussa Käyttäjän toimista suhteessa Palveluntarjoajaan sekä kolmansiin osapuoliin, mukaan lukien mahdollisista näiden Käyttöehtojen ja muiden sovellettavien ehtojen tai lain vastaisesta Palvelun käytöstä. Organisaatio on vastuussa siitä, että sen käyttöoikeuden nojalla Palvelua käyttävät Käyttäjät tutustuvat näihin Käyttöehtoihin ja muihin sovellettaviin ehtoihin ja noudattavat niitä. Käyttäjä vastaa itsenäisesti omalta osaltaan Käyttöehtojen ja muiden sovellettavien ehtojen ja lain noudattamisesta, vaikka sen edustama organisaatio olisi Palveluntarjoajan kanssa tehdyllä erillisellä sopimuksella tilannut Käyttäjälle maksullisen Palvelun ja sitoutunut suorittamaan siitä perittävät maksut.

Palveluntarjoaja on oikeutettu perimään Käyttäjältä erillisen hinnaston mukaiset veloitukset mm. Käyttäjän Palvelussa olevien kohdetietojen välittämisestä muille Käyttäjille ja näkyvyyden tarjoamisesta Palvelussa. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Mikäli Käyttäjä on siirtymässä Palvelun maksullisiin osiin, tulee se Palvelussa selkeästi näkyviin. Maksullisten palvelujen osalta Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välinen sopimus astuu kuluttaja-asiakkaan osalta voimaan, kun Palveluntarjoaja on lähettänyt hänelle tämän tilausta koskevan tilausvahvistuksen ja yritysasiakkaan osalta tämän tehtyä Palvelussa tai muutoin tilauksen tai toimeksiannon. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä maksullisen Palvelun tilausta perustellusta syystä kuten esimerkiksi aikaisempien maksuhäiriöiden tai Käyttöehtojen ja Palveluntarjoajan ohjeiden vastaisen toiminnan vuoksi. Palvelussa annettua informaatiota ei voida pitää Palveluntarjoajaa sitovana tarjouksena, ellei nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu.

Jos maksullisen Palvelun käyttöönottoaikaa tai -päivää ei ole kirjallisesti sovittu, Palveluntarjoaja aloittaa Palvelun toimittamisen kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen syntymisestä. Jos muutoin ei ole sovittu, Palveluntarjoajalla on oikeus odottaa maksutapahtuman todentamista ennen kuin se aloittaa maksullisen Palvelun toimittamisen.

4.Käyttöoikeuden rajoitukset

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältämää Aineistoa. Käyttäjällä on oikeus tehdä yksi kopio Aineistosta Palvelun käyttöä varten. Käyttäjä voi käyttää Aineistoa ainoastaan omiin henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiinsa yksityiskäytössä (mukaan lukien henkilökohtainen verkostoituminen). Organisaatiota edustava Käyttäjä saa kuitenkin käyttää Aineistoa omaan ammatilliseen käyttöön siltä osin kuin se on hänelle annetun toimeksiannon (esim. rekrytointi tai Kohteiden välittäminen, myynti ja osto) hoitamiseksi tarpeen, huomioiden kuitenkin näissä Käyttöehdoissa kuvatut käyttöoikeuden rajoitukset.

Edellä mainittu huomioiden, Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata Palvelun sisältämiä Aineistoja sekä tulostaa niitä vain Käyttäjän omaa käyttöä varten. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus Aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset:

1) Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Aineistoa (sisältäen Palveluun sisältyvän tietokannan tai tietokoneohjelmat) tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa.

2) Käyttäjällä ei ole oikeutta kerätä Palvelusta osia tai muodostaa niistä omaa palvelu- tai aineistokokonaisuutta.

3) Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa Aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen Aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.

4) Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Palvelussa ilmeneviä tuote- tai palvelukohtaisia lisäehtoja.

5) Kohteen Tarjoajalla ei ole oikeutta luovuttaa Palvelun kautta saamiaan tarjouspyyntöjä kenellekään kolmannelle osapuolelle.

6) Kohteen Tarjoajalla on oikeus näiden Käyttöehtojen voimassaoloaikana käyttää itseään koskevia Käyttäjien laatimia arvosteluja omassa toiminnassaan edellyttäen edellä mainitun lisäksi, että Palveluntarjoajan Palvelu on mainittu arvostelun lähteenä ja että arvostelussa on linkki Palveluun. Arvostelujen hyödyntäminen voi olla maksullista.

7) Käyttäjän on käyttöoikeuden päättyessä lopetettava Palvelun, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, siihen liittyvien Aineistojen käyttö kokonaisuudessaan (pois lukien tilanteet, joissa laki edellyttää Aineiston säilytystä).

Palvelu on suunnattu ensisijaisesti Suomeen, ellei erikseen ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu. Lisäksi maksullisten Palveluiden käyttö on sallittua näiden Käyttöehtojen perusteella Pohjoismaista ja Euroopan Unioniin kuuluvista maista. Maksullisen Palvelun käyttö muista maista edellyttää erityistä ja erillistä sopimusta Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä.

Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle mitään muita kuin Käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet. Palvelun tai Aineiston käyttäminen tai hyödyntäminen tekijänoikeuslain sopimuslisenssiä koskevien säännösten perusteella on kielletty.

5.Rekisteröityminen

Joidenkin Palveluiden tai niiden osien käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Palveluun. Ainoastaan olemassa olevalla juridisella tai luonnollisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä Käyttäjäksi. Luonnollisen henkilön rekisteröitymisen edellytyksenä on vähintään 15 vuoden ikä. 15-17-vuotiailta sekä muutoin vajaavaltaiselta edellytetään Palvelun maksullisten osioiden käyttämiseen huoltajan tai edunvalvojan ennakkosuostumus tai että oikeustoimi on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen tai että oikeustoimi tehdään vajaavaltaisen omalla työllä ansaitsemilla varoilla.

Käyttäjä luo itselleen rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä muut mahdollisesti tarvittavat tunnukset. Rekisteröitynyt Käyttäjä toimii Palvelussa aina omalla nimellään (etunimi ja sukunimi). Tietyissä Palveluissa voi olla kuitenkin mahdollista jättää vaikkapa arvostelu pelkällä nimimerkillä. Rekisteröityessään Palveluun, Käyttäjän on annettava kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Rekisteröityminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta, sillä rekisteröinnin loppuun saattaminen edellyttää joissain Palveluissa Käyttäjän sähköpostiin lähetettävän vahvistusviestin käsittelyä. Palveluntarjoajalla on oikeus syytä ilmoittamatta päättää, hyväksyykö se rekisteröitymisen vai ei.

Jollei muuta ole sovittu, käyttöoikeus, käyttäjätili, käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa toiselle. Yritysasiakkaiden kanssa voidaan joissain Palveluissa sopia toimipaikka- tai ketjukohtaisesta käyttäjätilistä. Mikäli Palveluntarjoaja antaa organisaatiokohtaisen käyttöoikeuden, Palveluntarjoaja voi sallia Palvelun käytön IP-osoitetunnistautumisen perusteella. Tällaisissa tapauksissa Palvelun käyttäminen vaatii lisäksi organisaatiokohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan tai Palveluun kirjautumisen ko. organisaation oman intranetin kautta.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnusta, salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli Käyttäjän tiedoissa tapahtuu muutoksia, on Käyttäjän ilmoitettava tietojen muutoksista viivytyksettä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä ei saa liittää tiliinsä muiden henkilöiden sähköpostiosoitteita, eikä esiintyä toisena henkilönä.

Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta Palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin. Henkilöllä voi kuitenkin olla eri käyttäjätilit työntekijä- ja kuluttajaroolissa. Mikäli Käyttäjä haluaa muutoin luoda useamman kuin yhden käyttäjätilin, tulee siihen saada Palveluntarjoajan erillinen kirjallinen lupa.

Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa käyttäjätunnuksena ja salasanansa ja olemaan luovuttamatta niitä kolmansien käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille. Käyttäjän tunnuksilla tehdyt toimenpiteet sitovat tunnuksen omistajaa, kunnes Palveluntarjoaja on kuitannut saaneensa Käyttäjän ilmoituksen tunnusten paljastumisesta.

Käyttäjällä on oikeus saada kadotettujen ja/tai kolmannen osapuolen tietoon joutuneiden tunnusten ja/tai salasanojen tilalle uudet. Muutoinkin Käyttäjällä on oikeus pyytää Palveluntarjoajaa vaihtamaan salasana ja/tai tunnus. Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa salasanan ja/tai tunnuksen vaihtamisesta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaiset hinnat ja maksut. Käyttäjän oikeudet käyttää Palvelua pyritään tällöin siirtämään uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen Palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta Käyttäjälle rahana.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sulkea käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli Palveluntarjoaja epäilee tunnuksia käytettävän väärin tai jos Käyttäjä on toiminut näiden Käyttöehtojen, muiden lisäehtojen tai lakien ja hyvien tapojen vastaisesti.

6.Tietosuoja

Palvelussa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Palveluntarjoaja käsittelee evästeitä ja Käyttäjän henkilötietoja Alma Media Oyj-konsernin tietosuojakuvauksen (saatavilla osoitteesta www.almamedia.fi/tietosuoja) sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Mikäli yritysasiakkaan yhteyshenkilönä toimiva Käyttäjä toimittaa Palveluntarjoajalle muiden Käyttäjien henkilötietoja esimerkiksi käyttäjätilien avaamista varten, vastaa hän siitä, että ko. Käyttäjät tietävät heitä koskevien tietojen luovuttamisesta Palveluntarjoajalle ja Palvelun käyttöön sovellettavista ehdoista.

Käyttäjän henkilötiedot ovat pääsääntöisesti luottamuksellisia. Käyttäjä kuitenkin ymmärtää, että hänen henkilötietonsa voidaan tietyissä tilanteissa luovuttaa muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille ja hän voi tietyissä tilanteissa saada muiden Käyttäjien henkilötietoja.

Käyttäjien henkilötietoja voi saada Palvelusta tai sen avulla. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa tiettyjä henkilötietoja tilanteissa, joissa se Palvelun luonteen vuoksi on tarpeellista (esimerkiksi jotta Kohteen Tarjoaja voi toteuttaa tai luovuttaa Käyttäjälle Palvelussa tarjoamansa Kohteen). Palvelussa voi myös olla osioita, joiden toimittamiseen osallistuu kolmas osapuoli, kuten Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka luovuttaa henkilötietoja.

Käyttäjän tulee huomioida ennen Palvelun käyttöä, että Palvelusta tai sen avulla saatuja tietoja ei saa käyttää millään tavalla lainvastaisesti tai sellaiseen käyttötarkoitukseen, jolla vaarannettaisiin henkilöiden yksityisyydensuojaa. Palvelusta tai sen avulla saatuja tietoja on tarkoitus hyödyntää vain Kohdetta koskevan transaktion toteuttamiseen. Esimerkiksi Alma Ajon Palveluissa henkilötietoja voidaan käsitellä kuluttajien ajoneuvokaupan yhteydessä varmistamaan kaupan luotettavuutta ajoneuvotietojen tai omistajan osalta esimerkiksi selvittämällä, että myyjä omistaa ajoneuvon. Muut hyväksytyt käyttötarkoitukset voivat kyseisten tietojen osalta liittyä liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin tai ajoneuvon kuljettamiseen.

Sopimuksen päättymisen jälkeen Palveluntarjoaja ei luovuta Käyttäjille muiden Käyttäjien henkilötietoja. Käyttäjä voi ainoastaan pyytää omia henkilökohtaisia tietojaan tietosuoja-asetuksen tarkastusoikeuden puitteissa. Myöskään Käyttäjän edustama organisaatio ei sopimuksen päättymisen jälkeen normaalisti saa organisaatioon kuuluvien tai kuuluneiden Käyttäjien henkilötietoja.

7.Palveluntarjoajan rooli

Palveluntarjoaja tarjoaa Palveluna markkinapaikka-, haku- ja vertailupalvelun Kohteen Tarjoajille ja Palvelun Käyttäjille. Palvelun avulla Käyttäjät voivat Palvelun luonteesta riippuen joko markkinoida, tehdä tarjouspyyntöjä, verrata, kilpailuttaa, varata, ostaa, myydä, vuokrata tai lainata Kohteita, ja Kohteen Tarjoajat voivat jättää tarjouksia ja myynti-, vuokra- ym. kohdeilmoituksia. Työpaikkoihin liittyvissä Palveluissa Käyttäjät voivat mm. jakaa ansioluettelonsa tai jättää rekrytointi-ilmoituksia.

Palveluntarjoaja toimii tarjouspyyntöjen, tarjousten ja kohdeilmoitusten välittäjänä, mutta ei tule itse osapuoleksi Käyttäjien väliseen, Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksianto-, kauppa- tai työsopimukseen, eikä ole vastuussa siitä, onko Käyttäjillä oikeus tehdä sitoumuksia keskenään Palvelussa.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Kohteen Tarjoajan tai Käyttäjän tarjoamista tuotteista, palveluista ja/tai työpaikoista tai tekemistä tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista ja/tai sopimuksista tai niiden pätevyydestä. Mikäli jo sovittu toimeksianto ei toteudu tai osapuolista jompikumpi rikkoo osapuolten välistä sopimusta, Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta etsiä korvaavaa sopimuskumppania, korvaavaa tuotetta tai palvelua tai korvata sopimusrikkomuksesta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa muutoinkaan Kohteen Tarjoajan ja Käyttäjän välisistä asioista.

Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelun kautta välitettävien toimeksiantojen, Kohteiden, töiden, työpaikkojen ja työntekijöiden laatua tai laillisuutta, eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tai sitoumukset tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että Käyttäjä tai Kohteen Tarjoaja saa korvauksen asianmukaisesti. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien toimintaan liittyvistä veroista ja Kohteisiin liittyvistä vakuutuksista.

Joissakin Palveluissa Käyttäjä voi lähettää Palvelun käyttötarkoituksen mukaisia kysymyksiä Palvelussa oleville muille Käyttäjille. Käyttäjien vastaukset tulee ottaa yleisinä ohjeina eikä Palveluntarjoajaa tai Palvelussa olevia muita Käyttäjiä voi pitää vastuullisena mahdollisista vahingoista, joita neuvojen tai ohjeiden käyttämisestä seuraa.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien Palvelun välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta, paikkansa pitävyydestä tai ajantasaisuudesta. Kohteen Tarjoaja vastaa itse Kohteelle antamastaan takuusta. Kohteen Tarjoaja ei ota kantaa Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välille mahdollisesti syntyviin erimielisyyksiin eikä Palveluntarjoaja ota kantaa Käyttäjän ja Kohteen Tarjoajan välille mahdollisesti syntyviin erimielisyyksiin. Mahdollisissa riitatilanteissa Palveluntarjoaja toimittaa tietoja Palvelusta poistetusta Aineistosta (kuten kopio vanhasta myynti-ilmoituksesta) vain Aineiston toimittaneelle Käyttäjälle. Viranomaisen perustellusta pyynnöstä Aineisto voidaan toimittaa myös kolmansille osapuolille.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää myyntiedustajia tai alihankkijoita, jotka toimivat Palveluntarjoajan lukuun. Sopimussuhde syntyy näissäkin tapauksissa Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välille.

Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Kohteen Tarjoaja ilmoittaa syntyneestä Kohdetta koskevasta sopimuksesta Palveluntarjoajalle mm. Kohteen Tarjoajan ja Palveluntarjoajan välisen sopimuksen mukaisten palkkioiden maksamista varten. Palveluntarjoaja ei ole Palvelussa tapahtuvassa kaupankäynnissä osapuolena siinäkään tapauksessa, että Palveluntarjoaja on saanut palkkion kaupankäynnin edistämisestä.

8.Maksulliset osiot ja peruutusoikeus

Palvelu voi pitää sisällään sekä maksullisia että maksuttomia osioita. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käyttöön kuten kohdeilmoitusten määrään tai aikaan sidottu käyttömaksu.

Tietyt osat maksullisista Palveluista voidaan laskuttaa yritysasiakkailta. Muutoin yritysasiakkaat ja kuluttaja-asiakkaat maksavat maksulliset Palvelut tilaushetkellä Palvelun kulloinkin mahdollistamilla tavoilla kuten esim. kortti- tai verkkopankkimaksulla.

Jollei muutoin ole sovittu erillisessä sopimuksessa, maksulliset Palvelut veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet, mahdolliset poikkeukselliset hinnat (esim. erikoistarjoukset) sekä maksullisiin Palveluihin sovellettavat tilausehdot ovat nähtävissä kussakin Palvelussa.

Palveluiden internet-sivuilla julkaistuissa hinnoissa kerrotaan aina, sisältyykö hintaan arvonlisävero vai lisätäänkö se hintaan. Hinnat eivät sisällä mahdollisia toimitus- ja käsittelymaksuja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa.

Palveluiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitettuna aikana. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Palveluiden hinnoittelua voidaan muuttaa mm. tilanteissa, joissa Palvelun tuotanto-, hankinta- tai muut kustannukset ovat muuttuneet olennaisesti tai Palvelun olosuhteissa on sellainen olennainen muutos, jota ei ole voitu ottaa sopimusta tehtäessä huomioon. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Hintojen muutoksista ilmoitetaan laskun yhteydessä ja/tai sähköpostitse sellaisille Käyttäjille, joilla on voimassa oleva maksullisen Palvelun tilaus. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon hinnankorotuksesta 7 päivän kuluessa laskun tai sähköpostiviestin lähettämisestä. Hintamuutokset eivät koske jo tehtyjä kertaluonteisia tilauksia sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut tilauksen. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, hinta määräytyy muutoshetken hinnan mukaisesti. Mikäli Käyttäjä irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinnanmuutoksen johdosta, muutettuja hintoja ei sovelleta irtisanomisaikana.

Palveluntarjoaja voi pyytää maksullisia Palveluja käyttävältä Käyttäjältä vakuuksia, jotka Käyttäjän tulee toimittaa Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa maksullisia Palveluita käyttävältä Käyttäjältä luottotiedot asianmukaisista luottotietorekistereistä luottoa tai siihen rinnastettavaa maksutapaa myöntäessään. Palveluntarjoajalla on oikeus edellyttää henkilötunnuksen antamista sellaisilta kuluttaja-asiakkailta ja y-tunnuksen tai vastaavan rekisterinumeron antamista sellaisilta yritysasiakkailta, joiden tilaamat maksulliset palvelut veloitetaan laskuttamalla tai tilittämällä ennakkomaksun sijaan.

Laskutusasiakkaiden maksuehto on 14 päivää netto, jollei muuta ole ilmoitettu. Palveluntarjoajan lähettämät laskut on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko sekä perintälain mukaiset huomautus- ja perintäkulut. Mikäli laskutusasiakas ei ole suorittanut viivästynyttä maksua ja siihen mahdollisesti liittyviä perintä- ja muita vastaavia kuluja viikon kuluessa huomautuksen lähettämispäiväyksestä, on Palveluntarjoajalla oikeus estää ja rajoittaa Palvelun käyttöä. Palveluntarjoaja voi periä maksun Palvelun uudelleen avaamisesta.

Mikäli Palvelun käyttöoikeus on maksullinen ja sen hinnoittelu perustuu Palveluntarjoajalle ilmoitettuun käyttäjämäärään, organisaation puolesta tilauksen tehnyt Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan etukäteen Palveluntarjoajalle sekä sopimaan laajemmasta käyttöoikeudesta, mikäli sovittu käyttäjämäärä ylittyy.

Mikäli Käyttäjän antamat hinnoitteluun ja laskutukseen vaikuttavat tiedot kuten organisaation käyttäjämäärä tai Kohteita koskeneiden toteutuneiden transaktioiden määrä todetaan virheellisiksi, voi Palveluntarjoaja periä Käyttäjältä todellisiin tietoihin perustuvat veloitukset takautuvasti. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta palauttaa Käyttäjän antamien vanhentuneiden tietojen perusteella perittyjä virheellisiä veloituksia.

Käyttäjällä ei normaalisti ole Palvelun kautta hankittujen maksullisten tuotteiden tai palveluiden peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun Käyttäjän tekemä tilaus on sähköisesti vastaanotettu ja käsitelty.

Tämä seuraava kappale koskee vain kuluttaja-asiakkaita: Näitä peruuttamisehtoja sovelletaan vain, mikäli Palvelun erityisehdoissa ei ole muutoin sovittu. Siltä osin kuin Palveluissa on kyse kuluttajansuojalain alaisista hyödykkeistä ja/tai palveluksista, Palvelun maksulliset osat ovat pääsääntöisesti kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 6 luvun 16 §:n 1) kohdassa tarkoitettuja digitaalisesti toimitettavia hyödykkeitä ja/tai palveluksia, joita eivät koske kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n säännökset peruuttamisoikeudesta etämyynnissä. Palvelun toimittaminen aloitetaan tai se suoritetaan ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan pyynnön tai suostumuksen johdosta ja käyttäessään Palvelun maksullisia osia kuluttaja saa kuluttajansuojalain mukaisen ilmoituksen peruuttamisoikeuden puuttumisesta. Muissa kuin edellä kuvatuissa tapauksissa kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa maksullisen Palvelun tilaus neljäntoista (14) päivän kuluessa tilauksen tekemisestä.

Lisänäkyvyyksiä koskevia tilauksia ei voida peruuttaa siitä riippumatta onko niiden toimitusta vielä aloitettu vai ei.

9.Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältämä Aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua sisältöä.

Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Palveluun, sen ulkoasuun, koodiin ja sen sisältämään Aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Kaikki Palveluntarjoajalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Palveluntarjoajalle. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Käyttöehdoissa, pidätetään.

Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Palvelun käytön myötä. Palvelun sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen, jakelu, muokkaaminen, myynti, takaisinmallintaminen, haavoittuvuuden tutkiminen tai muu hyväksikäyttö ilman oikeuksienomistajan etukäteislupaa on kielletty, lukuun ottamatta näiden Käyttöehtojen mukaista omaan käyttöön tapahtuvaa säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista tai linkittämistä Palveluun näissä Käyttöehdoissa sallituksi kuvatuin tavoin.

Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää manuaalisia tai automatisoituja ohjelmistoja, koneita, algoritmejä, hakurobotteja tai muunlaisia teknisiä apuvälineitä (mm. "robot-", "spider", "scraper-" ja "offline reader-" ohjelmistot) tiedonhakuun tai kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

Palveluntarjoaja ja sen tarjoamien tuotteiden/palveluiden nimet ovat Palveluntarjoajan tavaramerkkejä ja toiminimiä. Pääsyä Palveluun ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään Palvelussa esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava Aineiston oikeudenhaltijan nimi sekä sen lähde hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Merkintä ei saa kuitenkaan antaa väärää kuvaa Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välisestä yhteistyöstä.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty tai siitä, että Palvelua käytetään vastoin Palveluntarjoajan antamia ohjeita tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Kaikki Palveluiden immateriaalioikeuksiin liittyvät yhteydenotot sekä tekijänoikeuksien ja lähioikeuden haltijoiden ilmoitukset loukkaavasta Aineistosta tulee lähettää osoitteeseen: viranomaiset@almamedia.fi. Mikäli Palveluun on toimitettu loukkaavaa, asiatonta ja/tai muuten lainvastaista Aineistoa, siitä voi ilmoittaa Palvelun asiakaspalveluun.

10.Käyttäjän antamat tiedot ja oikeudet Aineistoon

Käyttäjän ei tule välittää Palveluntarjoajalle mitään luottamuksellisia tietoja Palvelun välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, ettei Käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden Palveluntarjoajalle Palvelun kautta välittämiä tietoja tai Aineistoa pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina, jollei muutoin kyseisen Palvelun lisäehdoissa ole todettu. Palveluntarjoaja kuitenkin ymmärtää ja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä noudatettavat rajoituksia.

Palveluun tallennettu ja Palvelun käytöstä kertynyt Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi Alma Media -konsernin sähköisiä tietokantoja ja se voidaan osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa. Palveluntarjoaja ja sen konserniyhtiöt voivat vapaasti hyödyntää, esittää, muuttaa ja julkaista tällaisia tietoja ja Aineistoja, pois lukien Käyttäjän Palveluntarjoajalle rekisteröitymisen yhteydessä antamat henkilötiedot. Mikäli muutoin ei ole kirjallisesti sovittu, Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa Aineistoon. Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ja sen konserniyhtiöille sekä yhteistyökumppaneille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, siirrettävän, ikuisen ja peruuttamattoman oikeuden korvauksetta muunnella (esim. muuttaa kuvakokoa, rajata kuvaa), kopioida, julkaista, käyttää kaupallisesti tai muutoin haluamallaan tavalla tai muutoin saattaa yleisön saataville missä tahansa palvelussa tai tuotteessa Aineistoa, jonka Käyttäjä on tuonut Palveluun Palveluntarjoajan ja/tai muiden Käyttäjien saataville. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen. Lisäksi Palveluntarjoaja voi halutessaan lisätä Aineistoon omia tunnuksiaan Aineiston yhdistämiseksi Palveluun. Käyttäjän omistamien logojen ja tavaramerkkien osalta Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden julkaista ja saattaa yleisön saataviin ko. logoja ja tavaramerkkejä Palvelun toteuttamiseksi niiden muuttamattomassa muodossa.

Käyttäjän toimittamaa Aineistoa voidaan hyödyntää mm. seuraavilla tavoilla:

 • Aineistoa voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin rajoituksetta.
 • Palveluntarjoaja voi muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää Aineistoa (ml. Kohteet) harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi.
 • Palveluntarjoaja voi muokata Aineistoa (esim. korjata selkeitä virheitä tai täydentää Kohteen tietoja julkisista lähteistä saatavilla tiedoilla) myös, jos Palveluntarjoaja uskoo muokkauksen parantavan Käyttäjien kokemusta Palvelusta tai kun Palvelutarjoaja uskoo Käyttäjien näin saavan laadukkaampaa palvelua.
 • Palveluntarjoajan omissa blogijutuissa ja kuvagallerioissa voidaan käyttää Käyttäjän toimittamia kuvia kuvituskuvina.
 • Palveluntarjoaja voi itse päättää antaa Aineistolle näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa kuten Facebookissa tai Instagramissa.
 • Alma Media -konserniin kuuluvissa julkaisuissa asumiseen, autoiluun, matkailuun, vapaa-aikaan tai työelämään liittyvissä artikkeleissa ja printtijulkaisujen teemaliitteissä voidaan esitellä Palvelussa tarjolla olevia Kohteita tai niihin liittyviä yksityiskohtia kuten asunnon sisustusta.
 • Aineistoa voidaan hyödyntää Palveluntarjoajan mainonnassa ja sisältömarkkinoinnissa sekä digitaalisissa- että printtimedioissa.
 • Käyttäjän antamia kohdetietoja ja muuta Aineistoa voidaan hyödyntää muidenkin Käyttäjien kohdeilmoituksien yhteydessä esimerkiksi tilanteissa, kun niistä on hyötyä Kohteiden esittelyssä (esimerkiksi koostamalla asumisen Palveluissa eri kohdetiedoista taloyhtiötasoista informaatiota).
 • Aineisto voidaan indeksoida erilaisten hakukoneiden toimesta, jonka johdosta se voi näkyä julkisissa hakukonetuloksissa. Yksinomaan Palveluntarjoaja tekee päätöksen siitä, salliiko se Palvelun ja Aineiston indeksoinnin.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muodostaa kaupallisia tietotuotteita, jotka käyttävät Aineistoa (esim. kohdeilmoituksen tiedot, Käyttäjien tekemät arvostelut) tietolähteenä. Tietotuotteissa henkilötiedot käsitellään osana tietokantaa joko anonyymissä tai pseudonyymissä muodossa. Tietotuotteissa tieto luovutetaan tietotuoteasiakkaille joko rajapinnan kautta tai erillisenä tiedostona.

Soveltuvin osin Käyttäjän toimittamaa Aineistoa voidaan hyödyntää myös sen jälkeen, kun sitä koskeva Kohde on poistettu Palvelusta. Mikäli Käyttäjä kokee, että hänen toimittamaansa Aineistoa käytetään Alma Media -konsernin toimesta kohdeilmoituksen julkaisemisen aikana tai sen poistamisen jälkeen ei-hyväksyttävällä tavalla, tulee hänen toimittaa kirjallinen selvitys Aineistoa koskevasta poisto-, muokkaus- tai korjauspyynnöstä Palvelun asiakaspalveluun. Mikäli Palveluntarjoaja katsoo pyynnön perustelluksi, poistetaan Aineisto siltä osin kuin se on mahdollista. Palveluntarjoajalla on muutoinkin aina harkintansa mukaan oikeus poistaa mitä tahansa Aineistoa Palveluistaan. Käyttäjän tulee huomioida, että siltä osin kuin Aineistoa on käytetty journalistisessa sisällöntuotannossa, sisällön ja siihen sisältyvän Aineiston poistamisessa ja muokkaamisessa noudatetaan ko. alan sääntelyä ja ohjeistusta (mm. JSN:n ohjeet ja lausumat). Lähtökohtaisesti verkossa julkaistuja sisältöjä ei poisteta kuin poikkeustapauksissa.

Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa Aineistoon. Käyttäjä ei saa antaa sellaista vaikutelmaa, että Palveluntarjoaja sponsoroisi tai suosittelisi Käyttäjän toimittamaa Aineistoa.

11.Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin

Palveluntarjoaja saattaa sisällyttää Palveluun linkkejä kolmansien ylläpitämiin internet-sivustoihin tai muihin digitaalisiin palveluihin. Palveluntarjoaja saattaa myös sallia joissain Palveluissa Käyttäjän sisällyttää Aineistoonsa linkkejä, jotka johtavat Palvelun ulkopuolelle. Linkit tulee sijoittaa Palvelussa vain niille osoitetuille paikoille (esimerkiksi Kohteen Tarjoajan tiedoissa voi olla linkki yrityksen omille sivustoille).

Linkkien käyttäminen saattaa siirtää Käyttäjän pois Palvelusta. Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten internet-sivustojen tai kolmansien osapuolten tarjoamien palveluiden sisältöä, eikä Palveluntarjoaja vastaa niiden oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Palveluntarjoaja kehottaa Käyttäjää tutustumaan huolellisesti linkitetyn internet-sivuston tai palvelun omiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista. Käyttäjä käyttää linkitettyjä internet-sivustoja tai palveluja omalla vastuullaan. Käyttäjä on tietoinen, että vaikka Palveluntarjoajan Palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja että ne voivat olla maksullisia.

Linkit eivät sellaisenaan ole osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että Palveluntarjoaja tukisi linkitettyä internet-sivustoa tai palvelua tai hyväksyisi siellä olevan materiaalin, tai että Palveluntarjoajalla olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia tavaramerkkejä, toiminimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja, tai että linkitetyn sivuston tai palvelun haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään Palveluntarjoajan tai sen konserniyhtiöiden immateriaalioikeuksilla suojattuja Aineistoja.

12.Ulkoiset linkit tähän Palveluun

Linkitys tähän Palveluun on hyväksytettävä Palveluntarjoajalla kirjallisesti etukäteen, paitsi jos linkki täyttää seuraavat edellytykset:
1) linkki sisältää pelkällä leipätekstillä Palveluntarjoajan www-osoitteen eikä mitään Palveluntarjoajan tavaramerkkejä sellaisenaan tai logomuodossa;
2) linkkiä käytettäessä linkitetty Palveluntarjoajan Palvelu avautuu itsenäiseen selainikkunaan tai välilehteen eikä linkittävän palvelun omaan kehykseen;
3) linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät Palveluntarjoajan toimintaan tai olisivat Palveluntarjoajan sponsoroimia;
4) eikä linkitys vaikuta haitallisesti Palveluntarjoajan tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden maineeseen ja tavaramerkkeihin.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan sekä kieltää myös edellä kerrotut ehdot täyttävän linkin, joka on sijoitettu Palveluntarjoajan harkinnan mukaan sopimattomaan ympäristöön ja voi vahingoittaa Palveluntarjoajaan liittyvää goodwill-arvoa tai aiheuttaa haittaa Palveluntarjoajalle.

13.Käyttäjän vastuut

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Palvelun toimintaa sekä käyttämään Palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen, mahdollisten lisäehtojen, sovellettavien lakien ja muiden säädösten, soveltuvien alan käytäntöjen (sisältäen viranomaisohjeet) ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Palveluntarjoajaa, muita Käyttäjiä ja kolmansia osapuolia, sekä vastaa rajoituksetta kaikesta Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja lain tai hyvän tavan vastaisesta toimittamastaan Aineistosta ja/tai Palvelun käytöstään Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheuttamistaan kuluista ja vahingoista täysimääräisesti.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palvelussa tarjoamiensa Kohteiden tiedot ovat oikeita (esim. varauskalenteri, hinnat, kohdetiedot, kuvat jne.) ja että Käyttäjällä on oikeus tarjota Kohteet Palvelussa ilmoittamaansa käyttötarkoitukseen. Käyttäjä on velvollinen viipymättä päivittämään Kohteiden tietojen muutokset. Tietojen muutoksien tulee olla todenmukaisia, eikä niitä saa muuttaa vain saadakseen lisänäkyvyyttä Kohteelle päivitetyn kohdeilmoituksen ansiosta. Yhdessä kohdeilmoituksessa voi ilmoittaa vain yhden Kohteen. Kohteen hinta tulee ilmoittaa kussakin Palvelussa kyseisen Palvelun edellyttämällä tavalla (esim. verollinen hinta Suomessa).

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua:

1) mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten Käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua;
2) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen;
3) Palveluntarjoajan tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta;
4) otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä;
5) muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan Aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan Aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen;
6) muiden Käyttäjien henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen ilman kyseisten Käyttäjien nimenomaista lupaa.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkastaa Käyttäjän toimittama Aineisto, estää Palveluun pääsy, hidastaa sen käyttöä tai perua käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin (kuten muokata Aineistoa tai poistaa se) siltä osin kuin se on tarpeellista viranomaisen pyynnön johdosta tai Käyttöehtojen, muiden sopimusehtojen, lakien tai hyvän tavan vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää teknisiä keinoja (esim. estolistat, automatisoitu palomuuri) Käyttöehtojen vastaisen toiminnan estämiseksi. Käyttäjän perustiedot säilytetään estolistalla, vaikka Käyttäjän muut tiedot voitaisiin Käyttäjän pyynnöstä poistaa Palvelusta tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Käyttäjän henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä sekä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjän julkaisema sisältö tai toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Lähettämällä Aineistoa Palveluntarjoajan palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai Palvelun välityksellä Käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että:
1) Käyttäjä on toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet ennen Aineiston lähettämistä Aineiston mahdollisesti sisältämien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien löytämiseksi ja tuhoamiseksi varmistaakseen mm. ettei Aineisto ole Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun;
2) Käyttäjän Palvelussa tarjoamat Kohteet ovat ilmoituksen mukaisesti saatavilla (myynnissä, vuokrattavissa, lainattavissa olevia tai avoimia);
3) Käyttäjällä on oikeus ko. toimintaan;
4) Aineisto ei ole lain, hyvän tavan ja/tai hyvien markkinointitapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;

5) Aineisto on Käyttäjän omaa tai Käyttäjällä on oikeus antaa Aineisto Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen mukaisesti, ja että Palveluntarjoaja voi julkaista Aineiston maksutta ja sisällyttää Aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa/palveluihinsa sekä muutoin hyödyntää Aineistoa näissä Käyttöehdoissa mainituilla tavoilla ilman maksuvelvollisuutta tai muita vastuita;
6) Käyttäjä ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa ja Käyttäjä vastaa kaikista em. oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista (mukaan lukien Teosto-maksut); ja
7) Käyttäjä ei esitä lähettämäänsä Aineistoon perustuvia vaateita Palveluntarjoajaa kohtaan.

Jos Kohteen Tarjoaja toimii markkinointiyhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa (esimerkiksi kun Kohteen Tarjoaja on valtuutettu ajoneuvojen merkkihuolto tai Kohteen Tarjoaja kuuluu johonkin ajoneuvojen varaosa- tai korjaamoketjuun), Kohteen Tarjoaja voi ilmoittaa siitä Palvelussa. Kohteen Tarjoajan tulee tällöin varmistua, että hänellä ja Palveluntarjoajalla on oikeus näyttää Palvelussa kyseisen kolmannen osapuolen logo tai tuotemerkki Kohteen Tarjoajan tietojen yhteydessä.

Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojensa hankkimisesta ja niiden toimintakunnosta. Käyttäjä vastaa myös siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Palvelun Käyttäjille. Palvelua haittaavat tai häiritsevät laitteet tai ohjelmistot on välittömästi irrotettava Palvelusta.

Ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista ennakkohyväksyntää Käyttäjä ei ole oikeutettu keräämään Palvelusta evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla mitään Palvelua, sen sisältöä, sen Käyttäjiä tai Käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja mihinkään tarkoitukseen (mukaan lukien, muttei rajoittuen, tarkoitus määritellä käyttäjien kiinnostuksen kohteita tai tarkoitus kohdentaa verkkomainontaa kyseisille päätelaitteille Alma Media -konsernin verkoston ulkopuolella).

Käyttäjä vastaa Palvelun kautta mahdollisesti haltuunsa saamien henkilötietojen käsittelyn laillisuudesta soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoaja ei luovuta henkilötietoja Käyttäjille muutoin kuin tilanteissa, joissa se Palvelun luonteen vuoksi on tarpeellista (esimerkiksi jotta Kohteen Tarjoaja voi toteuttaa Käyttäjälle Palvelussa tarjoamansa Kohteen tai toimeksiannon).

Käyttäjällä on velvollisuus Palveluntarjoajan pyynnöstä palauttaa sellaiset yhteistyöhön liittyvät varat, jotka Käyttäjä on saanut tilillensä virheestä johtuen tai muutoin oikeudettomasti.

14.Toimeksiannot ja muu viestiliikenne

Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Palvelun Käyttäjälle asiakasviestintää (esim. ilmoitus hakuvahdin löytämistä Kohteista tai pyyntö tyytyväisyysarvioon) mm. Palvelun tai muun verkkosivuston kautta, sähköpostilla sekä ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestillä. Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa saamiinsa viesteihin joko Palvelun asetuksien avulla ja/tai ottamalla yhteyttä Palvelun asiakaspalveluun. Käyttäjien välisen viestinnän eli mm. tarjouspyyntöihin ja/tai Kohteisiin liittyvän viestinnän voi lopettaa peruuttamalla tarjouspyynnön tai poistamalla Kohteen. Mikäli Käyttäjä ei halua mitään Palvelun asiakasviestintää, tulee hänen poistaa käyttäjätilinsä. Käyttäjän katsotaan vastaanottaneen ja ymmärtäneen Palveluntarjoajan Käyttäjälle antamat ilmoitukset viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on lähetetty Käyttäjälle. Markkinointiviesteistä Käyttäjällä on aina oikeus kieltäytyä asiakkuudesta riippumatta.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä ylläpidolle sähköpostitse. Palveluntarjoaja ei vastaa sähköpostiviesteistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta välittää tai näyttää Käyttäjien tarjouspyyntöjä, tarjouksia tai Aineistoa Palvelussa (esim. jos Palvelua käytetään haitantekotarkoituksessa tai muutoin Palvelun tarkoituksen vastaisesti).

Palvelu voi välittää Käyttäjän yhteystiedot, Kohteeseen liittyviä tietoja kuten auton rekisteritiedot ja muuta Käyttäjän toimittamaa Aineistoa muille Käyttäjille silloin, kun Palvelun sujuva toiminta sitä vaatii. Kohteen Tarjoaja voi ottaa yhteyttä Käyttäjään Palvelusta riippuen joko Palvelun kautta, puhelimella, pikaviestipalvelulla ja/tai sähköpostilla.

15.Keskustelupalstaa/kommentointia koskevat erityisehdot

Palvelussa voi tapahtua viestintää Käyttäjien välillä keskustelupalstan tai kommentointikenttien välityksellä. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä loukkaavia, herjaavia, alatyylisiä tai muuten sopimattomia viestejä Palvelussa. Käyttäjä on oikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkastaa ja muuttaa tai koska tahansa poistaa tai olla julkaisematta sopimattomaksi katsomansa viesti.

Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilötiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Palveluntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa Käyttäjän tiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää Käyttäjän nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun ja lakiin perustuvaan pyynnön.

Käyttäjän keskustelupalstoilla ja kommentointikentissä käyttämä nimimerkki sekä julkaisemat tekstit ja arvostelut voivat jäädä näkymään Palvelussa myös sen jälkeen, kun asiakassuhde on päättynyt. Mikäli perustetta käsitellä henkilötietoja ei enää ole, tiedot voidaan anonymisoida siten, ettei niitä voida enää yhdistää kenenkään tiettyyn henkilöön.

16.Käyttäjien tekemät arvostelut

Joissain Palveluissa Käyttäjällä on mahdollisuus tehdä arvosteluja vaikkapa Kohteen Tarjoajista. Tällöin Käyttäjät voivat selata ja tarkastella Kohteen Tarjoajan profiileja, lukea ja kirjoittaa arvioita Kohteen Tarjoajista omien kokemustensa mukaan ja luokitella Kohteen Tarjoajien palveluja ja toimintaa, kuitenkin niin, että Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näissä Käyttöehdoissa kuvattuja ehtoja.

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelussa ainoastaan teknisen alustan arvostelujen tekemiseen eikä Palveluntarjoaja ole missään vastuussa arvosteluista. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien kirjoittamien arvioiden tai luokittelujen sisällöllisestä hyväksyttävyydestä tai niistä aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden oikaista kielioppi- ja/tai muita muotoiluvirheitä. Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan muokkaamatta arvostelujen asiasisältöä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus, mutta ei velvollisuutta, mistä tahansa syystä poistaa arvostelu. Kohteen Tarjoajien tulee kuitenkin huomioida, että arvostelut voivat sisältää myös negatiivisia näkemyksiä Kohteen Tarjoajasta, eikä negatiivia arvosteluja poisteta vain sen vuoksi, että Kohteen Tarjoaja ei ole tyytyväinen saamansa arvosteluun tai on eri mieltä sen sisällöstä.

Käyttäjä vastaa itse antamistaan arvosteluista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, siitä, että arvostelut ovat näiden Käyttöehtojen, lain ja hyvien tapojen mukaisia.

Arvostelussa on lisäksi noudatettavan seuraavia sisältöohjeita:

Kattavuus: Arvosteluissa tulisi arvioida Kohteen Tarjoajan toimintaa kattavasti ja perustellen.

Asiallisuus: Arvosteluissa tulee käyttää asiallista kieltä. Loukkaaminen, haukkuminen, uhkailu ja/tai häirintä ei kuulu asialliseen kieleen. Arvostelujen tulee käsitellä Kohteen Tarjoajien ammattitaitoa ja Käyttäjän asiakaskokemusta. Arvosteluissa ei tule käsitellä kenenkään henkilökohtaisia ominaisuuksia, yrityksen mainetta ja/tai vertailla yritystä sen kilpailijoihin.

Objektiivisuus: Arvostelujen tulee perustua arvostelijoiden omakohtaiseen kokemukseen. Arvostelun tulee olla puolueeton. Arvostelua ei saa tehdä Kohteen Tarjoajan ja/tai Käyttäjän kanssa yhteisen intressin omaava taho, kuten Kohteen Tarjoajan ja/tai Käyttäjän tuttava, yhteistyökumppani ja/tai kilpailija.

Markkinointi: Arvosteluja ei tule käyttää heikentääkseen toisen Kohteen Tarjoajan myyntiä. Arvosteluihin ei tule sisällyttää sähköisiä osoitteita ja/tai linkkejä.

Tietosuoja: Arvosteluissa ei tule julkaista materiaalia, joka loukkaa toisen henkilökohtaista yksityisyyttä ja/tai muuta oikeutta. Arvostelun tulee olla arvostelijan itsensä laatima eikä se saa loukata kenenkään tahon tekijän- tai muutakaan oikeutta.

Palvelulla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa arvostelut ja muut tiedot Kohteen Tarjoajan profiilista, kun Palvelun ja Kohteen Tarjoajan yhteistyö on päättynyt.

Kohteen Tarjoajan omassa toiminnassaan itseään koskevien arvostelujen käyttäminen voi olla mahdollista erikseen sovittaessa ja/tai erillistä maksua vastaan.

Käyttäjän tekemät arvostelut voidaan säilyttää Palvelussa anonyymissä muodossa mikäli hän poistaa asiakastilinsä ja tietonsa palvelusta.

17.Tietoturva

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Palvelun korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään Palvelun toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Palvelun rakennetta merkittävästi (esimerkiksi suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä Palvelun ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta Palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän Aineiston sijoittaminen Palveluun.

18.Mainokset ja ilmoitukset sekä liitännäistavarat ja -palvelut

Käyttäjällä ei ole oikeutta, ilman Palveluntarjoajan suostumusta, lähettää tai välittää Palvelussa muuta kuin itse Kohteeseen liittyvää mainos-, markkinointi- tai ilmoitusmateriaalia. Muiden mainosten kuin kohdeilmoitusten julkaisuun Palvelussa sovelletaan Alma Media -konsernin mediamyynnin ehtoja, jotka ovat saatavilla osoitteesta https://www.almamedia.fi/mainostajat/mediamyynnin-ehdot. Näiden lisäksi sovelletaan mediatietosivustolla tai Palvelussa mahdollisesti saatavilla olevia lisäehtoja.

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Käyttäjille kattavia eri elämisen osa-alueisiin liittyviä Palveluita. Yrityskäyttäjillä on erikseen sovittaessa mahdollisuus tarjota tietyissä Palveluissa Kohteisiin liittyviä ns. liitännäistavaroita ja -palveluita, kuten esimerkiksi rahoitus-, vakuutus- ja hinnoittelupalveluja. Liitännäistavaroiden ja -palveluiden tarjoamisesta Palvelussa tulee tehdä aina erillinen sopimus Palveluntarjoajan kanssa eikä niitä saa ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta sisällyttää osaksi kohdeilmoitusta.

19.Kohdeilmoitusten listajärjestys ja lisänäkyvyyspalvelut

Kohdeilmoitusten järjestys suurimmassa osassa Palveluita määräytyy lähtökohtaisesti aikajärjestyksen mukaan (uusimmat ensin). Käyttäjä voi tehdä Kohteita koskevia hakuja useiden eri hakuparametrien mukaan ja joissain Palveluissa myös hakusanan perusteella (avoin tekstihaku). Sen lisäksi Kohteiden listausjärjestykseen voi vaikuttaa tietyissä Palveluissa saatavilla oleva Kohteen Tarjoajan ostama lisänäkyvyyspalvelu, jolla listauksen kärkeen tuodaan korostettuja Kohteita. Tietyissä Palveluissa on myös mahdollisuus hankkia näkyvyyttä, jolla Kohteen Tarjoajaa nostetaan esiin Palvelussa. Kohteen korostamiseen hakutuloksissa tai Kohteen Tarjoajan korostamiseen Palvelussa tulee käyttää tätä varten Palvelussa tarjottuja lisänäkyvyystuotteita. Lisänäkyvyyspalvelun avulla esiin nostetut Kohteet ja Kohteiden Tarjoajat erottuvat Käyttäjälle erilaisen visuaalisen ilmeensä perusteella. Palveluissa voi olla hakutulosten yläpuolella myös kiinteä mainospaikka, johon voi nostaa Kohteensa korvausta vastaan. Kiinteä mainospaikka on erotettu selkeästi listauksesta.

Joko erillisenä palveluna tai yhdessä yllä kuvatun lisänäkyvyyden kanssa osa Palveluista tarjoaa Kohteille myös näkyvyyttä Palveluntarjoajan sosiaalisen median kanavissa. Palveluntarjoaja voi myös antaa Palvelussa oleville Kohteille näkyvyyttä Palveluntarjoajan kanssa samaan konserniin kuuluvissa medioissa tai konsernin ulkopuolisissa medioissa näiden normaaleilla mainospaikoilla. Kunkin Palvelun tarjoamat lisänäkyvyyspalvelut ja niiden hinnoittelu ovat saatavilla ko. Palvelusta.

20.Muutokset ja muokkaukset

Esittely- ja muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät ole Palvelun määrityksiä. Palveluntarjoaja kehittää Palvelujaan kaiken aikaa ja sillä on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun osia, korjata Palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia Palveluun, Aineistoon ja Palvelussa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä Palvelun osia, Palvelun toiminnot mukaan lukien. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja Palvelujen käyttöä tai Palvelun osien tai koko Palvelun käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen, jos se on mahdollista. Ensisijaisesti muutoksista ilmoitetaan Palvelun internet-sivustolla.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Palvelussa tai sähköpostitse. Käyttäjän tulee käydä tarkistamassa kulloinkin ajantasaiset Käyttöehdot Palvelun verkkosivustolta. Mikäli kuluttaja-asiakas irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen muutoksen johdosta ennen kuin viikko on kulunut muutoksen voimaantulosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana. Palvelun käyttäminen Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä. Mikäli Palvelua käytetään IP-osoitetunnistautumisen perusteella tai yritysasiakkaan intranetin kautta, tulee organisaation yhteyshenkilön informoida uusista ehdoista ko. organisaation käyttäjiä.

Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti.

21.Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että Palvelu ja sen sisältämät palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, mutta ei takaa verkkopalvelun toimintavarmuutta. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus- tai asennustyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää.

Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan Käyttäjiä tiedossaan olevista mahdollisista käyttökatkoista ja päivityksistä etukäteen. Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy Palveluntarjoajasta johtuvista syistä yhtäjaksoisesti vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Palveluntarjoaja Palvelun käyttöaikaa vastaavasti, mikäli Palvelun veloitukset ovat aikaperusteisia. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä Palveluntarjoajalle, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Palveluntarjoaja on ilmoittanut käyttäjälle ennakkoon. Muuta korvausta ei Käyttäjällä ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa Aineiston lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen sisältöön ja verkkopalveluun. Palveluntarjoaja ei takaa Aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Palvelussa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisen informaation käyttö ja siihen luottaminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja Käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja.

Palvelu ja Aineisto tarjotaan "sellaisina kuin ne ovat" ilman minkäänlaista takuuta ja "silloin kuin ne ovat saatavilla". Palvelua ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin. Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta Palvelun tai sen sisällön toimivuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun ulkopuolella, esimerkiksi jälleenmyyjien toimesta, tapahtuvasta informaation antamisesta ja oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita Palvelun suojauksesta. Palveluntarjoaja ei voi taata Palvelun kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Palveluntarjoaja ei takaa, ettei Palvelu tai sen kautta lähetetty Aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Palveluntarjoaja ole vastuussa Käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä Aineistosta tai tiedoista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Palveluntarjoaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Palveluntarjoajan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Palvelun tai Aineiston käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään Palvelun sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat Käyttäjän toimittamasta digitaalisesta tai muusta Aineistosta tai joita syntyy tällaista Aineistoa siirrettäessä. Mikäli Käyttäjän toimittama Aineisto on puutteellista, ei Palveluntarjoaja vastaa Palvelun puutteellisuudesta. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa välittömästi virheellinen, haitallinen tai puutteellinen Aineisto.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa siitä, että Käyttäjän Aineistoa julkaistaan ja siitä voi tulla palautetta muissa palveluissa, jotka ovat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Käyttäjä on velvollinen tarkastamaan Palvelun välittömästi Aineiston julkaisemisen jälkeen, myötävaikuttamaan parhaansa mukaan Palvelun toteuttamiseen sekä reklamoimaan havaitsemistaan puutteista välittömästi. Käyttäjällä on oikeus vedota virheeseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun Käyttäjä on havainnut virheen tai kun Käyttäjän olisi pitänyt virhe havaita. Muistutus laskutusvirheestä tulee tehdä viimeistään 7 vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä. Kaikki Palveluita koskevat reklamaatiot tulee lähettää Palveluntarjoajan Palvelussa ilmoittamaan asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen. Ellei Käyttäjä ole reklamoinut Palvelun tässä annetussa ajassa, katsotaan kyseinen Palvelu hyväksytyksi.

Palvelun maksullisten osien osalta Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Käyttäjälle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista, ja Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Käyttäjän kyseisestä maksullisesta Palvelusta maksama hinta. Jos Käyttäjällä ja Palveluntarjoajalla on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka laskutetaan toistuvaismaksuina, vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin yhteensä enintään kyseisen tuotteen tai Palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä. Ensisijaisesti Käyttäjälle aiheutunut vahinko korvataan tarjoamalla tälle korvaussummaa vastaavasti lisää maksullista näkyvyyttä Palvelussa. Maksuttomien Palveluiden osalta Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Näitä vastuunrajoituksia ei sovelleta, mikäli Palveluntarjoaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

22.Referenssioikeus

Silloin, kun kyseessä on yritysasiakkuus, Palveluntarjoajalla on oikeus julkistaa Palveluun liittyvä sopijapuolten välinen asiakassuhde ja oikeus käyttää asiakassuhdetta referenssinä myydessään palveluitaan ja/tai tuotteitaan kolmansille osapuolille. Palveluntarjoajalla on tämän kohdan mukainen oikeus Palveluun liittyvän sopimuksen voimassaoloaikana ja 12 kuukauden aikana sopimuksen päättymisestä lukien.

23.Käyttöoikeuden ja sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kanssaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai käyttöoikeutta edelleen ilman Palveluntarjoajan ennakollista suostumusta.

24.Sopimuksen päättyminen

Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua. Irtisanoutumalla Palvelusta ja näistä Käyttöehdoista Käyttäjä ei kuitenkaan vapaudu jo tehdyistä sitoumuksistaan kuten maksullisista kertatilauksista ja niihin liittyvistä ehdoista.

Maksuttomissa Palveluissa rekisteröitynyt Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun ja pyytämällä asiakastilin sulkemista. Käyttäjä voi myös lähettää Palvelun kautta pyynnön asiakastilin sulkemisesta. Sopimus voidaan myös päättää irtisanomalla se Palvelun itsepalveluosiossa, mikäli tällainen Palvelun toiminnallisuus on tarjolla. Mikäli asiakastili on pitkään käyttämättä, on Palveluntarjoajalla oikeus sulkea asiakastili ja poistaa siihen liittyvät tiedot.

Kertaluonteisissa maksullisissa Palveluissa kuten kohdeilmoituksen lisänäkyvyyden tilauksessa sitä koskeva sopimus on voimassa, kunnes tilattu Palvelu on toimitettu Käyttäjälle. Kertaluonteista maksullista Palvelua koskevaa tilausta ei voida sen luonteen vuoksi irtisanoa, jos Palvelu on jo osaksi tai kokonaan toimitettu. Lisänäkyvyyttä koskevia tilauksia ei voida irtisanoa siitä riippumatta, onko Palvelun toimittamista vielä aloitettu vai ei.

Muutoin maksullisia Palveluita koskeva sopimus on tilausvahvistuksen tai erillisen sopimuksen mukaisesti voimassa joko määräaikaisena tai toistaiseksi kunnes jompikumpi osapuolista sen päättää. Määräaikaisia sopimuksia ei voida irtisanoa määräajan aikana. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Mikäli sopimus on irtisanottavissa kesken laskutuskauden, kuluvana laskutuskautena erääntyviä maksuja ei hyvitetä Käyttäjälle, joka irtisanoo sopimuksen. Irtisanomisen tulee tapahtua Palvelusta riippuen käyttöliittymässä, sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

Perustellusta syystä Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen ilman, että Palveluntarjoaja ensin lähettää erillisen päättymisilmoituksen Käyttäjälle. Perusteltuna syynä pidetään esimerkiksi toistuvaa Käyttöehtojen rikkomista. Palveluntarjoajalla ja Käyttäjällä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi toisen osapuolen jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan ja Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus Käyttäjän jouduttua maksuhäiriöön suhteessa Palveluntarjoajaan tai mikäli tai Käyttäjän edustamaa organisaatiota valvova viranomainen on asettanut organisaation toimintakieltoon.

Laskun maksamatta jättäminen tai Palvelun käyttämättä jättäminen eivät muodosta sopimuksen irtisanomista eivätkä muodosta Käyttäjälle oikeutta irtisanoa Palvelu välittömin vaikutuksin ja tilausmaksun palauttamiselle.

25.Sopimuksen päättymisen vaikutus

Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä lakkaa Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua ja Käyttäjän asiakastili suljetaan.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen päättyessä Palveluntarjoajan oikeudet Käyttäjän toimittamaan Aineistoon jäävät voimaan. Palveluntarjoajalla on halutessaan oikeus hävittää kaikki Käyttäjää koskevat tiedot sekä Käyttäjän tuottama ja Palveluun toimittama Aineisto. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa Käyttäjälle kyseistä Aineistoa, vaan Käyttäjä on vastuussa oman Aineistonsa tarpeellisista varmuuskopioista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa minkään Käyttäjän Aineiston poistamisesta, katoamisesta tai muutoksesta.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta sellaiset Käyttöehtojen mukaiset osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut jäävät voimaan, joilla on merkitystä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin (mm. vahingonkorvausvelvollisuus).

Mikäli sopimus päättyy sen vuoksi, että Käyttäjä on rikkonut näitä Käyttöehtoja tai muita sopimusehtoja, ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta palauttaa Käyttäjälle käyttämättä jäävän maksullisen Palvelun jäljellä olevaa ajanjaksoa koskevaa, jo maksettua hintaa.

26.Sovellettava lainsäädäntö ja riidanratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia.

Jos Palveluntarjoaja ja Käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme kuluttajaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvonta: www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta
Kuluttajariitalautakunta: www.kuluttajariita.fi, Hämeentie 3, PL 3066, 00531 HELSINKI, kril(at)oikeus.fi

Yritysasiakas voi myös saattaa riidan Palveluntarjoajan sisäiseen valitustenkäsittelymenettelyyn, jonka avulla pyritään varmistamaan, että samanlaisia tilanteita kohdellaan Alma Media -konsernissa samalla tavoin ja merkittävä osa valituksista voidaan ratkaista kahdenkeskisesti yritysasiakkaiden ja Palveluntarjoajan välillä. Mahdolliset pyrkimykset päästä sopimukseen Palveluntarjoajan sisäisen valitustenkäsittelymenettelyn kautta eivät vaikuta yrityskäyttäjien oikeuksiin panna vireille oikeudenkäynti milloin tahansa sisäisen valitustenkäsittelymenettelyn aikana tai sen jälkeen.

Alma Media -konsernin sisäinen valitustenkäsittelymenettely: viranomaiset(at)almamedia.fi

Palveluntarjoaja on lisäksi valmis työskentelemään sovittelijan kanssa sopiakseen yritysasiakkaiden kanssa tuomioistuimen ulkopuolella mahdolliset Palveluntarjoajan ja yritysasiakkaan väliset riidat, jotka liittyvät Palveluiden tarjoamiseen, mukaan lukien valitukset, joita ei voitu ratkaista Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välisillä neuvotteluilla eikä sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän kautta. Tähän tarkoitukseen Palveluntarjoaja on valmis käyttämään sellaista puolueetonta ja riippumatonta sovittelijaa, joka on merkitty Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon. Asianajajaliiton sovittelijaluettelo löytyy osoitteesta https://asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/sovittelu-asianajajan-avulla/sovittelijoina-toimivat-asianajajat/. Edellä sanotusta huolimatta osapuolilla on oikeus panna vireille oikeudenkäyntimenettely milloin tahansa.

27.Yhteystiedot

Palveluntarjoajan yhteystiedot:

Alma Media Oyj (y-tunnus 1944757-4) sekä sen tytäryhtiöt Alma Media Suomi Oy (y-tunnus 0869290-2), Alma Career Oy (y-tunnus 1482646-0) ja Etua Oy (y-tunnus 2167036-1). Kunkin Palvelun nimenomainen Palveluntarjoaja on kerrottu Palvelun nettisivuilla.

Alvar Aallon katu 3 c, 00100 Helsinki

Puhelinvaihde 010 665 000

28.Kilpailutuspalveluihin liittyvät tarkennukset

Tarjousten pyytäminen töihin, joita tosiasiassa ei ole olemassa, tai joita ei ole minkäänlaista aikomusta teetättää Palvelun avulla, on kielletty. Kohteen Tarjoajat eivät saa käyttää Palvelua kilpailevien Kohteiden hintojen tiedusteluun. Palvelut, joiden avulla Käyttäjä voi tehdä autoiluun tai asumiseen liittyviä tarjouspyyntöjä, edellyttävät että Käyttäjä omistaa ajoneuvon tai asunnon, johon tarjouspyyntö liittyy, tai että ko. ajoneuvon tai asunnon omistaja on antanut Käyttäjälle luvan tehdä tarjouspyyntö omistajan puolesta.

Palvelukohtaiset erityisehdot

Mikäli alla olevien palvelukohtaisten erityisehtojen ja yllä olevien yleisten Käyttöehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja.

URAKKAMAAILMA.fi

Palvelun kautta annetut tarjouspyynnöt ja tarjoukset voivat olla puutteellisia eivätkä ole välttämättä sellaisenaan lopullisia. Tarjouksessa annettu hinta tarjouspyynnössä pyydetylle toimeksiannolle on hinta-arvio, joka perustuu Kohteen Tarjoajan parhaaseen ymmärrykseen ja perustuu Kohteen Tarjoajan käytettävissä oleviin tietoihin. Lopullinen toimeksianto tai Käyttäjältä veloitettava summa voi poiketa Palvelussa tarjouspyynnössä tai tarjouksessa ilmoitetusta siten kuin Kohteen Tarjoaja ja Käyttäjä erikseen tarkemmin sopivat.

Kohteen Tarjoaja sitoutuu välittömästi kirjallisesti ilmoittamaan Palveluntarjoajalle Palvelun avulla tekemistään sopimuksista tai saaduista työtilauksista Käyttäjien kanssa. Palvelun avulla tehdyillä sopimuksilla tai saaduilla työtilauksilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia sopimuksia tai työtilauksia, jotka on tehty Kohteen Tarjoajan ja Palveluun rekisteröityneen Käyttäjän välillä, ja jotka molemmat ovat hyväksyneet Palvelun Käyttöehdot.

Kohteen Tarjoajalla ja/tai muillakaan Palvelun avulla tarjouspyyntöjä vastaanottaneilla ei ole oikeutta osaksikaan antaa tarjouspyynnöistä tietoja kenellekään kolmannelle osapuolelle. Mikäli näin tapahtuu, on Kohteen Tarjoaja velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle kaikki sen kärsimät välilliset ja välittömät tappiot ja tulonmenetykset.

Mikäli Kohteen Tarjoaja ei kirjallisesti ilmoita Palveluntarjoajalle Palvelun avulla tekemistään sopimuksista tai saaduista työtilauksista Käyttäjien kanssa kymmenen päivän sisällä työsuoritteen tilauksesta, Palveluntarjoaja voi sopimuksesta tai työtilauksesta muualta tiedon saatuaan kehottaa Kohteen Tarjoajaa ilmoittamaan kyseisen sopimuksen tai työtilauksen Palvelussa. Tällöin Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa oma korvauksensa sopimuksesta tai työtilauksesta tekemänsä euromääräisen arvion mukaisesti. Vaihtoehtoisesti, Palveluntarjoaja voi poistaa Kohteen Tarjoajan Palvelusta. Tämän lisäksi, jos ilmoittamatta jätetty palvelumaksu on alle 300€, veloittaa Palveluntarjoaja sanktiona Kohteen Tarjoajalta voimassaolevan hinnaston mukaisen maksimiveloituksen. Jos ilmoittamatta jätetty palvelumaksu on yli 300€, on palvelumaksu 2,5-kertainen ilmoittamatta jätettyyn palvelumaksuun.

Kohteen Tarjoajan tulee olla Palveluun liittyessä ja Palveluun liittyvän sopimuksen voimassaoloajan rekisteröitynä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Jos Kohteen Tarjoajan rekisteröinti päättyy mistä tahansa syystä, Kohteen Tarjoajan tulee ilmoittaa siitä välittömästi kirjallisesti Palveluntarjoajalle. Samoin Kohteen Tarjoajan tulee ilmoittaa välittömästi kirjallisesti Palveluntarjoajalle, mikäli Kohteen Tarjoaja merkitään verovelkarekisteriin samoin kuin mikäli Kohteen Tarjoaja poistetaan verovelkarekisteristä. Kohteen Tarjoajalla tulee myös olla suomalainen matkapuhelinliittymä, jotta Palveluntarjoaja pystyy tavoittamaan Kohteen Tarjoajan tarvittaessa.

Palveluntarjoajalla on oikeus, ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kohteen Tarjoajalle, tarkistaa Kohteen Tarjoajan kirjanpitoa ja/tai muita vastaavia asiakirjoja ja tietoja tarpeellisessa määrin sen varmistamiseksi, että Kohteen Tarjoaja on suorittanut maksut Palveluntarjoajalle näiden ehtojen mukaisesti. Kohteen Tarjoaja sitoutuu avustamaan tarkastuksessa veloituksetta.

Kohteen Tarjoaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että Käyttäjät ja mahdollisesti muut tahot tekevät Kohteen Tarjoajista ja sen tuotteista ja/tai palveluista arvosteluita, jotka ovat nähtävissä Palvelussa ja/tai mahdollisesti muutoinkin. Käyttäjien tekemät arvostelut Kohteen Tarjoajasta voivat jäädä Palveluun myös sen jälkeen, kun Kohteen Tarjoaja on lopettanut Palvelun käyttämisen.

Kohteen Tarjoaja noudattaa rakennusmateriaalien valmistajien ohjeita ja rakennusmääräyksiä. Materiaalien osalta käytetään kohteeseen soveltuvia, asianmukaisia rakennustyökaluja. Kaikissa rakennus-, remontointi- ja uudiskohdetöissä noudatetaan alan rakennusmääräyksiä ja hyvää rakennustapaa.

Palvelun käyttäminen on maksutonta työn tilaamiseen ja työsuoritteiden kilpailutukseen Käyttäjälle. Palvelun käyttäminen on maksullista Kohteen Tarjoajalle, kun Kohteen Tarjoaja vastaanottaa urakan Palvelun avulla. Palveluntarjoaja veloittaa Kohteen Tarjoajalta Palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset hinnat ja maksut. Kun Käyttäjä on valinnut Kohteen Tarjoajan työn suorittajaksi, tulee palvelumaksu suoritettavaksi, vaikka urakka myöhemmin peruttaisiin, irtisanottaisiin tai purettaisiin mistä tahansa syystä johtuen. Kohteen Tarjoaja todetaan saaneeksi urakan Palvelun kautta, jos Kohteen Tarjoaja on valittu urakan tekijäksi ja hän on ollut yhteydessä tai aukaissut Käyttäjän yhteystiedot käyttäen Palvelua. Tällöin Kohteen Tarjoajalla on velvollisuus maksaa palvelumaksu muista muuttuvista tekijöistä huolimatta ja siitä riippumatta, onko Kohdetta koskeva varsinainen sopimus tehty Palvelussa vai sen ulkopuolella.

Kohteen Tarjoajan kaikki maksamattomat laskut tulee olla maksettuna ennen kuin Palveluntarjoaja poistaa Kohteen Tarjoajan pyynnöstä tämän tilin Palvelusta.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin mikäli Palveluntarjoaja vastaanottaa huonon arvostelun Kohteen Tarjoajasta.Alma Ajo Palvelut (sisältäen seuraavat markkinapaikat: Autotalli.com, Nettiauto.com, nettimoto.com, nettivuokraus.com, nettivene.com, nettikone.com, nettimökki.com, nettivaraosa.com, nettikaravaani.com, nettimarkkina.com)

Käyttäjä tiedostaa, että Kohteen hintapyynti/pyyntihinta, jonka hän asettaa myytävälle tai vuokrattavalle Kohteellensa, on aina sitova.

Piraattituotteiden tai tuoteväärennösten myyminen Palvelussa on kiellettyä.

Käyttäjän Palvelussa ilmoittama kiinteähintainen Kohde ei saa olla yhtäaikaisesti myynnissä huutokaupassa.

Käyttäjä on velvollinen maksamaan tilauksensa tilauksen yhteydessä. Maksuvaihtoehdot vaihtelevat Palveluittain ja niistä kerrotaan tarkemmin maksun yhteydessä. Tilauskausi on laskutuksen mittainen.

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Palveluissa voi myös käyttää eri mobiilimaksamisen tapoja sekä mobiili- ja sms-maksua. Mobiili- ja sms-maksuissa palveluveloitus näkyy Käyttäjän puhelinlaskulla. Palveluntarjoajana maksun osalta toimii tällöin Gameleo Oy (y-tunnus).

Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun, mikäli Käyttäjän maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa tilauskauden päätyttyä.

Käyttöehdoista poiketen Palveluntarjoaja vastaa Palvelun varmuuskopioista ja niiden säilyttämisestä. Yritysasiakkaalla on oikeus saada Palvelussa oleva Aineistonsa käyttöönsä maksamalla saatavat Palveluntarjoajalle.

Käyttöehdoista poiketen Kohteen Tarjoajalla on oikeus kertoa kohdeilmoituksessa mahdollisista Kohteeseen liittyvistä liitännäispalveluista kuten rahoituksesta, vakuutuksesta, toimituspalvelusta/kotiinkuljetuksesta sekä lisäturvapalveluista, jotka ovat saatavilla kyseiseltä Kohteen Tarjoajalta. Tällainen tieto liitännäispalveluista on lisättävissä vain Kohteen lisätietoihin, muutoin on kyse maksullisesta erikseen sovittavasta maksullisesta mainonnasta.

Palvelun Aineistoa jaetaan joko erillisenä tiedostoina tai rajapinnan tai käyttöliittymän kautta mm. viranomaisille (esim. verottaja, Tilastokeskus), yhteistyökumppaneille, yritysasiakkaan kanssa sovitun mukaisesti muihin markkinapaikkoihin tai yritysasiakkaiden kotisivuille ja artikkeleihin. Kaupalliset tietotuotteet sisältävät Palvelusta kerättyä koontitietoa. Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa Aineiston jakamiseen vain silloin, kun kyse on luovutuksesta muille markkinapaikoille tai yritysasiakkaiden omille kotisivuille.

Alma Ajon korostustuotteet

Näyteikkuna

Näyteikkunoita on etusivun lisäksi muillakin merkittävillä sivuilla kuten pikalinkeissä. Näyteikkunan paikat jakaantuvat tasaisesti kaikkien näyteikkunan ostaneiden ilmoitusten kesken. Jokainen korostettu ilmoitus näkyy vähintään luvatun ajan Käyttäjän valitsemassa korostuspaikassa. Kello 24-08 välisenä aikana korostetut ilmoitukset eivät vaihdu. Vapaat paikat näyteikkunoissa täytetään tasaisesti kaikista aktiivisista Näyteikkuna-ilmoituksista. Mikäli ilmoituksia on enemmän kuin vapaita paikkoja näkyvyys jaetaan tasapuolisesti. Ilmoituksen sijainti Näyteikkunassa on satunnainen, eikä siihen voi vaikuttaa. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa manipuloidut kuvat korostuksista.

Ohituskaista

Korostettu ilmoitus näkyy Ohituskaista-ikkunassa, kun se sopii Käyttäjän antamiin hakuehtoihin. Mikäli sopivia Ohituskaista-ilmoituksia on useampia, näkyvyys jaetaan tasapuolisesti. Ohituskaistan ostaminen jatkaa ilmoituksen normaalia voimassaoloaikaa Ohituskaistan päättymiseen saakka, jos ilmoitus on päättymässä aiemmin.

Ilmoituksen sijainti korostuspaikassa on satunnainen, eikä siihen voi vaikuttaa. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa manipuloidut kuvat korostuksista.

Kärkipaikka

Korostettu ilmoitus näkyy hakuehtojen kärkipaikalla. Mikäli sopivia Kärkipaikka-ilmoituksia on useampia, näkyvyys jaetaan tasapuolisesti. Kärkipaikan ostaminen jatkaa ilmoituksen normaalia voimassaoloaikaa Kärkipaikan päättymiseen saakka, jos ilmoitus on päättymässä aiemmin. Ilmoituksen sijainti korostuspaikassa on satunnainen, eikä siihen voi vaikuttaa. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa manipuloidut kuvat korostuksista.

Teho

Teho tarkoittaa Palveluntarjoajan tarjoamaa sovellusta, jonka avulla Käyttäjä voi hallinnoida ja tehdä ilmoituksiin liittyviä korostuksia. Korostus on Palvelussa julkaistuun ilmoitukseen hankittavaa kaupankäyntiä edistävää lisänäkyvyyttä. Kulloinkin valittavissa olevat korostusmahdollisuudet hintoineen näkyvät aina Palvelussa.

Käyttäjä voi käyttää korostuksien ostamiseen Krediittiä, joka on ennakkoon maksettava summa Tehossa olevalle Krediitti-tilille. Käyttäjä voi suorittaa Krediitin maksun luottokortilla tai verkkopankissa tai erikseen sovitusti perinteisellä viitemaksulla.

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä seuraavien suomalaisten pankkien Aktia, Säästöpankki, POP, S-Pankki, Lähitapiola, Oma Säästöpankki, Ålandsbanken osalta ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta Palvelu toimii kuten perinteinen verkkomaksaminenkin. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu.

Yksi (1) krediitti vastaa yhtä (1) euroa ja on voimassa 12 kk ostopäivästä. Krediittejä voi käyttää erikseen nimetyissä Palveluissa olevien korostusten ostamiseen. Valittavissa olevat Palvelut määräytyvät Käyttäjän aktiivisten ilmoitusten mukaan ja ovat nähtävillä aina Palvelussa. Krediittien tilaus on sitova eikä niitä voi palauttaa tai vaihtaa. Vanhentuneiden krediittien käyttämätöntä käyttöarvoa ei palauteta.

AutoJerry.fi

Jotta Käyttäjä voi käyttää autojerry.fi -palvelua, Käyttäjän tulee luoda oma asiakasprofiili, joka pitää sisällään perustietoja Käyttäjästä, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä perustietoja Käyttäjän ajoneuvosta mukaan lukien ajoneuvon merkki, malli, käyttötietoja sekä rekisterinumero. Jos Käyttäjä on itse korjaamoyrittäjä tai työskentelee korjaamossa, tulee Käyttäjän kertoa tämä omassa tarjouspyynnössään, jolloin tämä tieto välitetään tarjouspyyntöjen mukana Kohteen Tarjoajille.

Rekisteröitymistunnus voidaan myös generoida automaattisesti, kun Palvelua aletaan käyttää.

Kohteen Tarjoajat voivat ylläpitää omaa Kohteen Tarjoajan profiilia, jossa on tietoa korjaamosta ja heidän osaamisestaan. Kohteen Tarjoajat voivat ladata profiiliin Aineistoa siinä määrin, kun katsovat sen olevan hyödyllistä.

Palvelun kautta annetut tarjouspyynnöt ja tarjoukset voivat olla puutteellisia eivätkä ole välttämättä sellaisenaan lopullisia. Tarjouksessa annettu hinta tarjouspyynnössä pyydetylle toimeksiannolle on hinta-arvio, joka perustuu Kohteen Tarjoajan parhaaseen ymmärrykseen ja perustuu Kohteen Tarjoajan käytettävissä oleviin tietoihin. Lopullinen toimeksianto tai Käyttäjältä veloitettava summa voi poiketa autojerry.fi-palvelussa tarjouspyynnössä tai tarjouksessa ilmoitetusta siten kuin Kohteen Tarjoaja ja Käyttäjä erikseen tarkemmin sopivat.

Arvostelut upotetaan kyseisen korjaamon omalle internetsivulle ja arvosteluissa ilmoitetaan lähteenä autojerry.fi -palvelu.

Kohteen Tarjoajan edellytetään noudattavan kuluttajaviraston ja auton maahantuojien uusille henkilö- ja pakettiautoille laatimia kulloinkin voimassa olevia mallitakuuehtoja. Kohteen Tarjoaja sitoutuu noudattamaan huolto- ja korjaustöissänsä kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kulloinkin voimassa olevia auton huoltoja ja korjauksen virheitä koskevia ohjeita.

Etua.fi

Käyttäjä voi Palvelun avulla jättää keskitetysti hakemuksen ja vastaanottaa laina-, rahasto-, talletus-, vakuutus- tai muita rahoitusalan tuotteita sekä kiinteistövälityspalveluita ("Kohde") koskevia tarjouksia niitä tarjoavilta Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneilta ("Kohteen Tarjoaja"). Palvelun puitteissa Palveluntarjoaja vastaanottaa ja tarkastaa hakemuksen ja harkintansa mukaan voi lähettää sen yhdelle tai useammalle Kohteen Tarjoajalle, jotka voivat ottaa myöhemmin suoraan yhteyttä Käyttäjään ja tarjota Kohteita koskevia järjestelyjä. Palvelu järjestää lainatarjoukset suuruusjärjestykseen siten, että suurin tarjottu lainasumma näkyy ylimpänä. Jos useampi luotonmyöntäjä tarjoaa samaa lainasummaa, järjestetään nämä todellisen vuosikoron perusteella siten, että edullisin korko on ylimpänä.

Käyttäjä voi vapaasti tehdä tai olla tekemättä Kohdetta koskevan sopimuksen kenen tahansa Kohteen Tarjoajan kanssa. Käyttääkseen Palvelua Käyttäjän on oltava täysi-ikäinen. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta lähettää hakemusta eteenpäin Kohteen Tarjoajille, ja Kohteen Tarjoajilla ei ole velvollisuutta ottaa yhteyttä Käyttäjään tai tarjota tälle Kohteita. Palveluntarjoaja tai Kohteen Tarjoaja eivät ole velvollisia perustelemaan millään tavoin hakemusta, sen eteenpäin lähettämistä tai Kohteen tarjoamista koskevaa päätöstään.

Palvelu on Käyttäjälle maksuton. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välinen sopimus on voimassa toistaiseksi.

Käyttäjä valtuuttaa Palveluntarjoajan ja Kohteen Tarjoajat tekemään Kohteen myöntämisen kannalta tarpeellisia kyselyitä Käyttäjästä. Valtuutus koskee muun ohella Käyttäjän työsuhdetta, luottotietoja, väestörekisteritietoja, verotietoja ja muita lainoja koskevia tarkistuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Käyttäjästä nämä kyselyt milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Luottotietojen tarkistus tehdään Suomen Asiakastiedon ylläpitämästä rekisteristä. Palveluntarjoaja sitoutuu käyttämään Käyttäjästä muualta kuin Käyttäjältä hankittuja tietoja yksinomaan Palvelun toteuttamiseksi.

Palveluntarjoaja ei itse tarjoa Kohteita tai tee niitä koskevaa myöntämispäätöstä, vaan vastaanottaa hakemuksen ja mahdollisesti lähettää sen niille Kohteen Tarjoajille, joiden Palveluntarjoajalle ilmoittamat kriteerit hakemuksen vastaanottamisen suhteen täyttyvät. Kohteen Tarjoajat ovat itse suoraan yhteydessä Käyttäjään, ja Käyttäjä voi neuvotella ja tehdä Kohdetta koskevan sopimuksen parhaaksi katsomansa Kohteen Tarjoajan kanssa.

Käyttäjän tulee tutustua kulutusluottoa koskeviin, KSL 7. luvun mukaisiin vakiomuotoisiin eurooppalaisiin kuluttajaluottolomakkeisiin. Palvelun kanssa yhteistyössä toimivien Kohteen Tarjoajien vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottolomakkeet löytyvät seuraavista osoitteista:

Svea Rahoitus: http://www.svea-laina.fi/tarkat-lainaehdot.html

BigBank: https://www.bigbank.fi/content/uploads/2016/08/Bigbank_AS_yleiset_ehdot_1_4_2015a-1.pdf

Halino: https://www.halino.fi/media/1024/secci_fi_halens_t...

Lainaamo: https://www.lainaamo.fi/sopimusehdot/

MyLender: https://www.mylender.fi/ehdot/

Nordax bank: https://www.nordax.fi/globalassets/documents/finla...

Collector:
https://www.collector.fi/globalassets/documents/pd...

Resurs Bank: https://documenthandler.resurs.com/Dokument.pdf?cu...

Kohteen Tarjoajilla on oikeus olla tarjoamatta Kohdetta, tai tarjota sitä hakemuksesta poikkeavin ehdoin. Kohdetta koskevan sopimuksen teko ja voimaantulo määräytyvät Kohteen Tarjoajan käytäntöjen mukaisesti.

Kaikki Kohdetta koskevat yleiset ja erityisehdot (kuten esimerkiksi lainan määrä, nimelliskorko, lainanhoitokulut, lyhennystapa ja lyhennysaikataulu) sovitaan Käyttäjän ja Kohteen Tarjoajan välisessä, Kohdetta koskevassa sopimuksessa.

Käyttämällä Palvelua ja jättämällä hakemuksen Käyttäjä antaa suostumuksensa myös siihen, että Palveluntarjoaja voi antaa hakemuksessa olevia ja Palvelun yhteydessä muutoin hankkimiaan tietoja eteenpäin Kohteen Tarjoajina toimiville pankeille ja muille lainanantajille. Jättämällä hakemuksen Käyttäjä antaa suostumuksensa myös siihen, että henkilötiedot voidaan rekisteröidä Kohteen Tarjoajina toimivien pankkien ja muiden lainanantajien tietokantoihin, jolloin nämä tahot käsittelevät annettuja tietoja rekisteriselosteidensa mukaisesti mm. tehdessään päätöksiä Kohteiden tarjoamisesta Käyttäjälle. Kohteen Tarjoajat voivat hankkia osaltaan tietoa myös muista lähteistä omien rekisteriselosteidensa mukaisesti.

ETUOVI.com ja VUOKRAOVI.com

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden ohjata Etuovi.com ja Vuokraovi.com -palveluiden yritysasiakkaita edustavat Käyttäjät käyttämään tarkoituksenmukaisia osia Palveluista sen perusteella, onko yritys rekisteröity kiinteistönvälitysliikkeeksi lain kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeistä mukaisesti.

Mikäli Käyttäjä ilmoittaa Palveluun Kohteen välittäjän roolissa, tulee Käyttäjällä olla toimeksiantosopimus tai muu lainmukainen oikeus välittää tai hankkia Kohdetta. Pyydettäessä Kohteen Tarjoaja on velvollinen esittämään viipymättä, kuitenkin viimeistään 7 päivän sisällä, Kohteesta tehdyn toimeksiannon tai muutoin osoittamaan oikeutensa välittää tai hankkia Kohdetta.

Kohde voidaan syöttää Palveluun vain kerran uutena ilmoituksena, jolla on oma palvelukohtainen kohdenumero. Kohteen Tarjoaja ei saa markkinoida Kohdetta hyvän tavan vastaisesti ja harhaanjohtavasti siten, että Käyttäjä saa vaikutelman, että kyse on uudesta välitettäväksi tai myyntiin tulleesta kohteesta, vaikka Kohde ei ole uusi.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän käyttöoikeudet Palveluun välittömästi, ellei toimeksiantoa tai oikeutta välittää, myydä tai ilmoittaa ole pystytty osoittamaan Palveluntarjoajalle, tai Kohde on jo aiemmin ollut tarjolla Palvelussa.

Käyttöehdoissa kuvatulla tavalla Käyttäjän antamia kohdetietoja voidaan hyödyntää mm. muidenkin Käyttäjien kohdeilmoituksien yhteydessä, tilastollisiin tarkoituksiin sekä kaupallisten tietotuotteiden lähteenä. Käyttäjän antamaa kohdetietoon liittyvää Aineistoa voidaan hyödyntää muidenkin Käyttäjien kohdeilmoitusten yhteydessä esimerkiksi tilanteissa, kun niistä on hyötyä Kohteiden esittelyssä (esimerkiksi koostamalla eri kohdetiedoista taloyhtiötasoista informaatiota). Käyttäjän antamia kuvia ei kuitenkaan hyödynnetä muiden Käyttäjien kohdeilmoituksissa tai taloyhtiön esittelyssä.

Asuntoneuvos

Vakuusturva

Alma Media Suomi Oy ("Alma") tarjoaa Vuokraovi.com Asuntoneuvos-palvelussa Vakuusturva-nimistä tuotetta vakuutusyhtiön sivutoimisena vakuutusasiamiehenä. Alma ei toimi kyseisen sopimuksen osapuolena, vaan Vakuusturvaa koskevan vakuutussopimuksen osapuolina ovat yksinomaan vakuutusyhtiö ja vuokranantaja.

Vuokranantajan hakiessa palvelussa Vakuusturvaa, ja toimittaessaan kirjallisessa hakemuksessa sekä vakuutusyhtiön vakuutussopimuksessa määritellyt tiedot, vakuutusyhtiö toimii Vakuusturvan hakemiseen ja tarjoamiseen liittyvien tietojen osalta itsenäisenä rekisterinpitäjänä, ja käsittelee tietoja omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti.

Vakuutusyhtiö vastaa myös vakuutussopimussuhteeseen liittyvästä asiakaspalvelusta sekä Vakuusturvaan liittyvien maksuvaatimuksien käsittelystä. Alma ei missään olosuhteissa vastaa vuokranantajan ja vakuutusyhtiön väliseen vakuutussopimussuhteeseen liittyvistä seikoista, vaan siihen sovelletaan yksinomaan vakuutusyhtiön vakuutussopimusehtoja.

Palvelua käyttävän, vuokranantajana toimivan henkilön velvollisuutena on informoida kutakin vuokralaista, jos vuokranantaja tallentaa Palveluun vuokralaista koskevia henkilötietoja.

Palvelussa allekirjoitettavat sopimukset (esim. vuokrasopimus) tallennetaan Palvelun ulkopuoliseen palveluun. Näiden sopimusten ja niihin liittyvien allekirjoitustietojen osalta rekisterinpitäjänä toimii kyseisen palvelun tuottava ja sopimusten arkistoinnin mahdollistava ulkopuolinen palveluntarjoaja. Alma ei tallenna sopimuksia omiin järjestelmiinsä, eikä käsittele sopimusten sisältämiä tietoja.

Koska kyseessä on itsenäisenä rekisterinpitäjänä toimiva ulkopuolinen palveluntarjoaja, ja Alma tarjoaa Palvelussa vain linkin kyseisiä tietoja sisältävään sopimukseen, on vuokranantajan vastuulla käsitellä sopimuksia ja niiden sisältämiä tietoja asianmukaisesti, sekä informoida kutakin vuokralaista sopimusten tallentamisesta ja käsittelystä kulloinkin voimassa olevan sääntelyn vaatimalla tavalla.

Vuokramaksuturva

Alma Media Suomi Oy ("Alma") tarjoaa Asuntoneuvos-palvelussa asiakkailleen asuntojen vuokraukseen liittyvää Vuokramaksuturva-palvelua ("Vuokramaksuturva") yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa, joka vastaa laskutuksesta ja perinnästä ("Vuokran Laskuttaja"). Vuokramaksuturva on vuokranantajalle ("Vuokranantaja") vuokrasopimuksen mukaisten vuokralaisen maksuvelvoitteiden laiminlyöntien varalle tarjottu vakuus, jolla varmistetaan vuokranmaksu Vuokranantajalle vuokrasopimuksen mukaisesti ajallaan. Ehdot astuvat voimaan, kun Vuokranantaja tilaa Vuokramaksuturvan Palvelussa.

Alma ylläpitää verkkosivustollaan Palvelua, jonka kautta Suomessa sijaitsevan asuinhuoneiston vuokranmaksulle on mahdollista hakea turvaa. Vuokranantaja on yksityishenkilö, joka asioi Palvelussa. Vuokranantaja tekee vuokralaisen kanssa kirjallisen vuokrasopimuksen, jonka mukaiseen vuokrasaatavaan Vuokramaksuturvan kattama vakuus perustuu. Mikäli vuokralainen ei maksa vuokrasopimuksen mukaista vuokrasaatavaa, Alma korvaa vuokrasaatavaa vastaavan määrän Vuokranantajalle näiden ehtojen mukaisesti. Vuokramaksuturva sisältää vuokrasaatavien kuukausilaskutuksen ja perinnän.

Vuokramaksuturva kattaa enintään vuokrasopimuksen kahden (2) kuukauden vuokraa vastaavan määrän. Vuokramaksuturvaa ei voida myöntää, mikäli kuukausivuokra ylittää 5.000 euroa. Vuokramaksuturva koskee ainoastaan vuokrasopimukseen perustuvaa vuokrasuhdetta ja siihen liittyviä vuokrasaatavia eikä sitä voida laajentaa näiden velvoitteiden ulkopuolelle. Vuokramaksuturvan kattama kuukausivuokran määrä on vuokrasopimuksen vuokra tilauksen tekohetkellä (kuitenkin enintään 5.000 euroa) eikä Vuokramaksuturvan maksimimäärä nouse, mikäli vuokrasopimuksen mukaista kuukausivuokraa nostetaan. Vuokrankorotuksen tai vuokralaisen vaihtumisen yhteydessä Vuokranantajan tulee perua voimassa oleva Vuokramaksuturva ja tilata uusi Vuokramaksuturva Palvelussa.

Vuokramaksuturvan tilaaminen edellyttää Vuokranantajalta Palvelun käyttämistä ja kirjautumista Alma-tunnuksella. Vuokranantajan tulee olla vähintään 18-vuotias oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus sekä vakituinen asuinpaikka Suomessa. Palveluun kirjautumisen jälkeen Vuokranantaja tilaa Vuokramaksuturvan täyttämällä kirjallisen lomakkeen. Vuokranantajan tulee täyttää pyydetyt osiot, kuten vuokrasopimusta koskevat tiedot ja yksilöidyt tiedot vuokrakohteesta sekä vuokran määrästä. Annettavien tietojen on vastattava vuokrasopimuksessa ilmoitettuja tietoja.

Vuokramaksuturvan myöntämisen edellytyksenä on vuokralaisen ja Vuokranantajan allekirjoittama vuokrasopimus, jonka tulee olla voimassa viimeistään Vuokramaksuturvan astuessa voimaan. Vuokrasopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.

Vuokrasopimusta ja vuokrasuhdetta koskevat vaatimukset:

 • I.Vuokralainen ja Vuokranantaja tekevät vuokrasopimuksen itsenäisesti ja omalla vastuullaan;
 • II.Vuokranantaja vastaa vuokrakohteesta, sen turvallisuudesta sekä soveltuvuudesta asuinkäyttöön ja vuokralainen vastaa vuokrakohteen irtaimistosta;
 • III.Vuokralaisella ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä ja vuokrakohteessa tulee olla voimassa oleva kotivakuutus;
 • IV.Vuokranantaja siirtää vuokrasaatavansa Almalle siltä ajalta, kun Vuokramaksuturva on voimassa ja Almalle syntyy vuokrasaatavaan perustuva takautumisoikeus vuokralaiselta; ja
 • V.Vuokran Laskuttaja laskuttaa vuokran kuukausittain vuokralaiselta niin, että vuokrasaatava erääntyy kunkin vuokranmaksukauden alussa.

Vuokramaksuturva tulee tilata viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuokrasuhteen tai halutun laskutuskuukauden alkua. Laskutuskuukaudella tarkoitetaan sitä kuukautta, jolloin vuokralaiselle lähetetään seuraavaa vuokranmaksukautta koskeva lasku. Muussa tapauksessa Vuokramaksuturva ja vuokrasaatavan laskutus aktivoituu vasta tilausta seuraavan kuukauden aikana.

Vuokramaksuturvan myöntämisen edellytyksenä on vuokralaisen luottotietojen tarkistus vuokrasopimuksen solmimisen hetkellä ja Vuokramaksuturvan kohteena olevaan asuinhuoneistoon otettu voimassa oleva kotivakuutus. Vastuu luottotietojen ja kotivakuutuksen tarkistuksesta on Vuokranantajalla.

Vuokran Laskuttaja vastaa vuokrasaatavan laskutuksesta ja perinnästä. Vuokra tulee maksaa Vuokran Laskuttajan toimittaman laskun mukaisesti. Vuokranantajalla ei ole oikeutta myöntää vuokralaiselle vuokran eräpäivän siirtoa tai tehdä muita vuokran maksuun liittyviä järjestelyitä. Laskutus käynnistyy Vuokramaksuturvan voimaan astumisen jälkeen. Vuokramaksuturvan voimassa olevan hinnaston mukainen palvelumaksu veloitetaan vuokralaisen maksamasta vuokrasta ja Vuokran Laskuttaja tilittää erotuksen Vuokranantajalle kuukauden 15. päivä riippumatta siitä, onko vuokralainen maksanut vuokran. Mikäli vuokralainen maksaa vuokrasaatavan Vuokranantajan tilille, Vuokranantajan tulee maksaa vuokrasaatava Vuokran Laskuttajalle, jotta Vuokramaksuturva pysyy voimassa.

Vuokramaksuturvan tilaamisen yhteydessä Vuokranantaja vakuuttaa, että:

 • I.Vuokrasaatavien siirtämiselle ei ole esteitä;
 • II.Vuokrasaatavia ei ole siirretty tai pantattu muille;
 • III.Vuokralaisella ei ole kuittausoikeutta Vuokranantajaa vastaan;
 • IV.IV. Vuokrasopimuksen osapuolina ovat ainoastaan Vuokranantaja ja vuokralainen;
 • V.Vuokranantaja ymmärtää yllä mainitut vaatimukset vuokrasopimuksesta ja vuokrasuhteesta;
 • VI.Vuokranantaja ymmärtää, että hyväksymällä nämä ehdot ja ottamalla Vuokramaksuturvan käyttöönsä Vuokranantaja siirtää kaikki vuokrasaatavansa Almalle;
 • VII.Vuokralainen ymmärtää, että vuokrasopimuksen mukaisesti kuukausittain maksettava vuokra voidaan suorittaa ainoastaan Vuokran Laskuttajalle;
 • VIII.Vuokrasopimuksesta annetut tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja paikkansapitäviä;
 • IX.IX. Vuokrasaatavat ovat riidattomia vuokrasaatavien siirron hetkellä;
 • X.X. Vuokranantajalla ja vuokralaisella on oikeus ja edellytykset täyttää vuokrasopimuksesta johtuvat velvoitteensa; ja
 • XI.XI. Vuokralaisella ei ole maksuhäiriömerkintöjä.

Vuokranantajan tulee täyttää Palvelussa vaaditut asiakas- ja maksuyhteystiedot, jotta Vuokranantajalle voidaan suorittaa maksuja.

Vuokranantaja on velvollinen ilmoittamaan viivytyksettä nimensä, osoitteensa ja maksuyhteystietojen muutoksista, vuokralaisen vaihtumisesta ja vuokrasopimuksen päättymisestä Almalle. Ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti Palvelussa. Alma on velvollinen ilmoittamaan Vuokranantajalle erääntyneestä vuokrasaatavasta viivytyksettä, kun maksuvaatimuksen peruste on syntynyt. Vuokranantaja sitoutuu toimittamaan Almalle riittävät tiedot ja asiakirjat, esimerkiksi allekirjoitetun vuokrasopimuksen, erääntyneen vuokrasaatavan suoritusvelvollisuuden selvittämiseksi. Vuokramaksuturvaan liittyvät ilmoitukset annetaan Vuokranantajalle ensisijaisesti Vuokranantajan ilmoittaman sähköpostin kautta.

Alma ei ole vuokrasopimuksen osapuoli, Alma ei harjoita vuokranvälitystoimintaa tai ole kiinteistövälittäjä, muu välittäjä tai edustaja eikä Almalla ole tällaiseen toimintaan liittyviä lakiin perustuvia velvoitteita. Alma toimii kolmannen osapuolen sivutoimisena vakuutusasiamiehenä. Alma ei omista, hoida tai hallinnoi Vuokramaksuturvaan liittyviä vuokrakohteita.

Vuokramaksuturva astuu voimaan, kun Vuokranantaja tilaa Vuokramaksuturvan Palvelussa, ja Alma lähettää Vuokranantajalle kirjallisen tilausvahvistuksen. Vuokramaksuturva on voimassa toistaiseksi. Mikäli vuokrasopimus on määräaikainen, Vuokramaksuturva on voimassa enintään määräaikaisen vuokrasopimuksen voimassaoloajan.

Almalla on oikeus irtisanoa Vuokramaksuturva päättymään välittömästi, jos:

 • I.Vuokralainen on jättänyt maksamatta kahden kuukauden vuokrasaatavaa vastaavan summan;
 • II.Vuokralaisen vuokran tai sen osan maksu on viivästynyt yli seitsemänkymmentä (70) vuorokautta;
 • III.Vuokranantaja tai vuokralainen joutuu Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin, Euroopan unionin jäsenvaltion, Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan Yhdysvaltojen viranomaisten asettamien ja määräämien pakotteiden kohteeksi Vuokramaksuturvan käyttöön ottamisen jälkeen;
 • IV.Vuokranantaja muutoin olennaisesti rikkoo tai laiminlyö näitä ehtoja. Mikäli kuitenkin rikkomus on sen luonteinen, että rikkomus sekä sen seuraamukset ovat oikaistavissa, ei Almalla ole oikeutta irtisanoa Vuokramaksuturvaa välittömin vaikutuksin ilman kirjallista huomautusta. Jos Vuokranantaja ei ole välittömästi ryhtynyt toimenpiteisiin toimintansa saattamiseksi näiden ehtojen mukaiseksi ja oikaissut rikkomustaan ja sen seuraamuksia viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta, on Almalla oikeus irtisanomiseen välittömin vaikutuksin. Vuokramaksuturvan välittömän irtisanomisen tulee tapahtua kirjallisesti, ja irtisanomisilmoituksessa on mainittava ne seikat, joihin irtisanominen välittömin vaikutuksin perustuu;
 • V.Vuokralaiselle rekisteröidään maksuhäiriömerkintä, vuokralaista haetaan velkajärjestelyyn tai vuokralaisen maksukyky on muutoin selkeästi vaarantunut;
 • VI.VI. Vuokramaksuturvan hakemuksessa ja vuokrasopimuksessa ilmoitettu vuokralainen vaihtuu tai vuokran määrä muuttuu korotuksesta johtuen; tai
 • I.Ennen ensimmäisen vuokrasaatavaan liittyvän laskun muodostamista havaitaan, että laista tai Vuokran Laskuttajan asettamista vaatimuksista johtuen asiakassuhteen perustamiselle tai ylläpitämiselle ei ole edellytyksiä.

Vuokramaksuturvan voimassaolo päättyy automaattisesti, kun Vuokramaksuturvan kohteena oleva vuokrasopimus päättyy. Vuokrasuhteen päättäminen on Vuokranantajan vastuulla ja Vuokramaksuturva voidaan päättää, vaikka vuokrasuhde vuokralaisen kanssa jatkuu. Vuokranantaja vastaa uusien laskutustietojen toimittamisesta vuokralaiselle Vuokramaksuturvan päättymisen yhteydessä.

Gofinland.fi

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Palveluntarjoaja ei ole Palvelua tarjotessaan valmismatkalainsäädännössä (esim. laki matkapalveluyhdistelmistä (901/2017)) tarkoitettu matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää Palveluntarjoajaa kohtaan mitään vaatimuksia ao. lainsäädäntöön liittyen. Kohteen Tarjoaja vastaa itse mahdolliseen matkanjärjestäjä- tai matkanvälittäjästatukseensa liittyvistä velvoitteista.

Palveluntarjoaja tarjoaa yksityishenkilöinä Palvelua käyttäville Käyttäjille rekisteröitymistä edellyttävän, maksullisen kuvauspalvelun, jonka hinnat ja muut ehdot Palveluntarjoaja ilmoittaa kulloinkin näissä ehdoissa tai Palvelussa.

Kuvauspalvelu on käytettävissä vain Suomessa, ja yksi Kohde kuvataan vain kerran. Palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan Käyttäjälle vain yhden kuvauskerran, riippumatta kuvaushetken sää- tai muista olosuhteista sekä siitä, millaisessa kunnossa Kohde on kuvaajan saapuessa Kohteeseen.

Palveluntarjoaja lisää kuvauspalvelun kautta otetut kuvat Kohteeseen, ja Käyttäjä sitoutuu pitämään ne Palvelussa, ellei kuvien poistamiseen ole erityisiä syitä. Palveluntarjoaja lisää kuviin Gofinlandin vesileiman väärinkäytösten estämiseksi.

Käyttäjällä on oikeus käyttää kuvia muokkaamattomana haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja saa kuviin vapaan ja rajoituksettoman käyttöoikeuden, ml. oikeus muuttaa kuvia hyvän tavan mukaisesti sekä luovuttaa oikeutensa edelleen.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa sellaiset Kohteet Palvelusta, joiden tietoja ei todistettavasti ylläpidetä pyynnöstä huolimatta. Ilmoitushintaa ei näissä tapauksissa makseta takaisin.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu.

Katsastushinnat.fi

Kaikki arvostelut kiertävät katsastushinnat.fi:n ylläpidon kautta ja ylläpito voi muokata tai jättää julkaisematta asiattomia arvosteluja.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjälle, jos Käyttäjän katsastushinnat.fi -sivuilta tilaama tekstiviestikuponkikampanjan tekstiviesti ei saavu Käyttäjän tilaamaan puhelinnumeroon Palveluntarjoajasta johtumattomasta syystä.

Monster.fi

Palvelu toimii paikkana, jossa (i) työnantajat voivat julkaista ilmoituksia avoimista työpaikoista sekä etsiä ja arvioida työnhakijoita, sekä joissa (ii) ehdokkaat voivat julkaista ansioluetteloita ja profiileja sekä etsiä ja arvioida avoimia työpaikkoja. Palveluntarjoaja ei seulo tai sensuroi ilmoituksia, mukaan lukien tarjolla olevia profiileja.

Palvelussa Käyttäjät voivat luoda yksilöllisiä profiileja, jotka saattavat sisältää henkilökohtaisia tietoja, ja tehdä näistä profiileista tai niiden osista julkisia. Ainoastaan töitä ja/tai työelämän ohjeita tai työntekijöitä etsivät Käyttäjät saavat käyttää Palvelun työpaikkailmoituksia, ansioluettelotietokantaa ja muita ominaisuuksia. Lisäksi yksityiset henkilöt saavat käyttää Palvelun verkostoa sallittuihin ammatillisiin ja henkilökohtaisiin verkostointitarkoituksiin.

 • -julkaista ansioluetteloa tai hakea työtä toisen henkilön puolesta;
 • -siirtää mitään työantajalta tullutta yhteydenottoa millekään edustajalle, toimistolle tai muulle kolmannelle osapuolelle;
 • -pitää useampaa kuin yhtä kappaletta samasta ansioluettelosta samaan aikaan julkisesti saatavilla;
 • -julkaista sellaista sisältöä, joka sisältää sivuja, joille pääsy on rajoitettu tai salasanan takana, tai piilotettuja sivuja tai kuvia;
 • -lähettää ei-toivottua postia tai sähköpostia tai soittaa ei-toivottuja puheluita, joissa markkinoidaan ja/tai mainostetaan tuotteita tai palveluita jollekin Käyttäjälle, tai ottaa yhteyttä Käyttäjiin, jotka ovat nimenomaisesti pyytäneet, että heihin ei otettaisi yhteyttä.

Työnantajat ovat yksin vastuussa työpaikkailmoituksistaan Monsterin Palvelussa. Palveluntarjoajaa ei katsota työnantajaksi mihinkään Monsterin Palvelun käyttöön liittyen, eikä Palveluntarjoaja ole vastuussa mistään työhönottopäätöksistä, jotka jokin Monsterin Palvelussa työpaikkailmoituksia julkaiseva taho on tehnyt, syystä riippumatta.

Jotta Palveluntarjoaja voi suojella Käyttäjiä kaupalliselta mainonnalta ja pyynnöiltä, Palveluntarjoaja pidättää oikeuden rajoittaa Käyttäjien muille Käyttäjille lähettämien sähköpostien määrää oman harkintansa mukaan sopivaksi katsomaansa määrään.

Työpaikkailmoitus ei saa sisältää:

(a) mitään hyperlinkkejä, paitsi sellaisia, joihin Palveluntarjoaja on nimenomaan antanut luvan;

(b) hakusanoja, jotka ovat harhaanjohtavia, lukukelvottomia tai "piilotettuja", toistettuja hakusanoja tai esitetyn työtilaisuuden kannalta epäolennaisia hakusanoja, kuten Palveluntarjoaja on kohtuullista harkintaa käyttäen määritellyt;

(c) Palveluntarjoajaan liittymättömien yritysten nimiä, logoja tai tavaramerkkejä, paitsi Käyttäjän asiakkaan tai työnantajan nimi, logo ja tavaramerkki, ellei Palveluntarjoaja ole nimenomaisesti suostunut muuhun;

(d) ilmoitukseen liittymättömien yliopistojen, kaupunkien, alueiden, kuntien tai maiden nimiä;

(e) enemmän kuin yhden työpaikan tai työpaikan kuvauksen, enemmän kuin yhden sijaintipaikan tai enemmän kuin yhden työpaikkakategorian, ellei tuote salli tätä;

(f) epätäsmällistä, väärää tai harhaanjohtavaa tietoa; ja

(g) materiaalia tai linkkejä materiaaliin, jossa hyväksikäytetään ihmisiä seksuaalisesti, väkivalloin tai muulla tavalla, tai jossa kerätään henkilötietoja alle 16-vuotiailta.

Palvelua ei saa käyttää:

(a) työpaikkailmoitusten julkaisemiseen tavalla, joka ei ole sovellettavien paikallisten, kansallisen ja kansainvälisten lakien mukaista, mukaan lukien rajoituksetta lait, jotka liittyvät työhön ja työllisyyteen, yhdenvertaisiin työllistymismahdollisuuksiin ja työllistymiskelpoisuusvaatimuksiin, tietosuojaan, tietoihin pääsyyn ja niiden käyttämiseen, sekä immateriaalioikeuksiin;

(b) sellaisten työpaikkailmoitusten julkaisemiseen, joissa työllistymiseen edellytetään jonkin tietyn maan kansalaisuutta tai lainvoimaista pysyvää oleskelulupaa jossakin maassa, ellei muuta vaadita lain, säännösten, hallinnollisen määräyksen, tai läänin, alueen tai paikallisen julkishallinnollisen sopimuksen noudattamiseksi;

(c) sellaisten työpaikkailmoitusten julkaisemiseen, joihin liittyy jokin seulontavaatimus tai kriteeri, mikäli tällainen vaatimus tai kriteeri ei ole tosiasiallinen ja lainmukainen vaatimus työpaikkailmoituksen yhteydessä ilmoitetussa tehtävässä;

(d) Palveluntarjoajan kilpailijoiden työpaikkojen tai kilpailijoiden muiden mainosten julkaisemiseen, tai sellaisten työpaikkojen tai muun sisällön julkaisemiseen, jotka sisältävät linkkejä Palveluntarjoajan kilpaileville sivustoille;

(e) tuotteiden tai palvelujen myymiseen, markkinointiin tai mainostamiseen;

(f) ilmoitusten julkaisemiseen minkäänlaisesta franchising-sopimuksesta, pyramidipelistä, "klubijäsenyydestä", jälleenmyyntisopimuksesta, monitasomarkkinointimahdollisuudesta tai myyntiedustustoimistojärjestelystä;

(g) ilmoitusten julkaisemiseen mistään liiketoimintamahdollisuudesta, joka vaatii etukäteis- tai kausimaksua tai edellyttää muiden jäsenten, alijakelijoiden tai aliagenttien rekrytoimista;

(h) ilmoitusten julkaisemiseen mistään sellaisesta liiketoimintamahdollisuudesta, josta maksetaan ainoastaan komissio, ellei ilmoituksessa ilmaista selkeästi, että avoimesta tehtävästä maksetaan ainoastaan komissio, ja kuvaillaan selkeästi se tuote tai palvelu, jota työnhakija tulisi myymään;

(i) minkään sellaisen tilaisuuden mainostamiseen, jossa ei ole kyse vilpittömissä aikeissa työllistämisestä;

(j) työpaikkailmoitusten julkaisemiseen millään Monsterin sivustoilla malli-, näyttelijä-, kyky-, tai viihdetoimistojen puolesta tai koskien kykyjenetsijän tehtäviä;

(k) seksipalveluiden mainostamiseen tai työntekijöiden etsimiseen seksuaalisluonteisiin työpaikkoihin;

(l) ihmisen ruumiinosien käytön tai ihmisen osien lahjoittamisen pyytämiseen, mukaan lukien rajoituksetta lisääntymiseen liittyvät palvelut kuten munasolun lahjoittaminen ja kohdunvuokraus;

(m) tietyn poliittisen puolueen, poliittisen ohjelman, poliittisen kannan tai kysymyksen tukemiseen;

(n) tietyn uskonnon markkinointiin; ja

(p) paitsi sovellettavan lain salliessa, sellaisten työpaikkojen julkaisuun, joissa edellytetään hakijan antavan tietoja liittyen hänen (i) rodulliseen tai etniseen alkuperäänsä (ii) poliittisiin näkemyksiinsä (iii) elämänkatsomuksellisiin tai uskonnollisiin näkemyksiinsä (iv) jäsenyyteensä ammattiliitossa (v) fyysiseen tai henkiseen terveydentilaansa (vi) sukupuolielämäänsä (vii) tekemiinsä rikoksiin tai oikeudenkäyntimenettelyihinsä tai (vii) ikäänsä.

Palvelun ansioluettelotietokantaa tulee käyttää näiden ehtojen ja mahdollisen Palveluntarjoajan kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti. Palvelun ansioluettelotietokantaa tulee käyttää kaikkien sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti, ja Käyttäjä suostuu lisäksi olemaan paljastamatta mitään Palvelun ansioluettelotietokannasta peräisin olevia tietoja millekään kolmannelle osapuolelle, ellei Käyttäjä ole valtuutettu rekrytointitoimisto, henkilöstönvälitystoimisto, mainos- tai muu toimisto, tai käytä ansioluetteloita nimenomaisesti työllistämistarkoituksiin.

Käyttäjän on suoritettava asianmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet Palvelun ansioluettelotietokannasta saatujen tietojen suojaamiseksi katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, julkitulolta, muuttumiselta tai tuhoutumiselta. Käyttäjä ei saa luovuttaa ansioluettelotietokannan Käyttäjien määrään perustuvan lisenssin kirjautumistunnuksia kolmannelle osapuolelle, eikä luovuttaa ansioluettelotietokannan kertamaksulisenssin kirjautumistunnuksia millekään taholle.

Palvelun ansioluettelotietokantaa ei saa käyttää:

a) mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin työnantajana työntekijöiden etsimiseen, mukaan lukien rajoituksetta mainoskampanjat, tuotteet tai palvelut ansioluetteloiden haltijoille;

(b) ei-toivottujen puheluiden soittamiseen tai ei-toivottujen faksien, postin, sähköpostin tai uutiskirjeiden lähettämiseen ansioluetteloiden haltijoille, tai yhteyden ottamiseen johonkin henkilöön, ellei tämä ole suostunut yhteydenottoon (kun suostumusta vaaditaan, tai ellei nimenomaista suostumusta vaadita, kun henkilö on ilmoittanut, ettei halua saada yhteydenottoja); tai

(c) hakijoiden hankintaan tai yhteyden ottamiseen työnhakijoihin tai ansioluetteloiden haltijoihin liittyen uramessuihin ja edellä kiellettyihin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Varmistaakseen turvallisen ja tehokkaan käytön kaikille Käyttäjille, Palveluntarjoaja pidättää oikeuden rajoittaa niiden tietojen määrää (mukaan lukien ansioluetteloiden katselukerrat), johon Käyttäjällä on pääsy tietyn ajan sisällä. Näitä rajoituksia saatetaan ajan mittaan muuttaa Palveluntarjoajan harkinnan mukaan.

Lähetetyn profiilin on oltava paikkansapitävä ja kuvattava Käyttäjää, yksittäistä henkilöä. Profiilissa edellytetään vakiokenttien täyttämistä, eikä näihin kenttiin saa sisällyttää puhelinnumeroita, katuosoitteita, sähköpostiosoitteita tai muita yhteystietoja, paitsi sukunimi ja URL-osoitteet.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tarjota Käyttäjälle kolmannen osapuolen palveluja ja tuotteita niiden preferenssien perusteella, jotka tämä määrittelee rekisteröityessään ja milloin tahansa sen jälkeen, tai joiden vastaanottamiseen Käyttäjä on suostunut. Tällaisia tarjouksia voivat tehdä Palveluntarjoaja tai kolmannet osapuolet.

Käyttäjän luoman profiilin on kuvailtava Käyttäjää yksittäisenä henkilönä. Sopimattomien ja kiellettyjen profiilien esimerkkeihin sisältyy muun muassa profiilit, jotka esittävät tai edustavat eläintä, paikkaa, elotonta esinettä, fiktiivistä hahmoa tai oikeaa yksilöä, joka kuitenkaan ei ole Käyttäjä.

Käyttöehdoissa kuvatusta poiketen, Monster-palvelussa käytetään Palvelun käytöstä kertynyttä tietoa (ilmoitusten avaukset, hakemukset jne.) vain anonyymissä muodossa ja vain Palvelun markkinoinnissa eikä niitä käytetä kaupallisten tietotuotteiden lähteenä. Yksittäisiä yritysasiakkaita tai Käyttäjiä ei voi tunnistaa. Erikseen sovittaessa yksittäisen yritysasiakkaan Käyttäjien Palvelun käyttöön liittyvä tieto poistetaan julkisesti näytettävistä tiedoista.

Sopimuksen päättyessä yrityskäyttäjille voidaan toimittaa käytettyjen Palvelun raportointiin liittyvää tietoja. Muita tietoja ei toimiteta yritysasiakkaille sopimuksen päättyessä.

Alma Media -konserni voi hyödyntää omissa rekrytoinneissaan Palvelun osaamista ja Palveluun kertynyttä tietoa. Alma Media -konsernin käyttäessä Palvelua hinnoittelussa noudatetaan konsernin sisäisiä käytäntöjä.

Muuttomaailma.fi

Kohteen Tarjoajalla tulee olla lupa tavaraliikenteen harjoittamiseen.

Kohteen Tarjoaja saa tehdä tarjouksen veloituksetta ja sitoutuu maksamaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen komissiomaksun Käyttäjän valitessa Kohteen Tarjoajan suorittamaan työn.

Käyttäjän valitessa Kohteen Tarjoajan työn suorittajaksi, tulee palvelumaksu maksettavaksi, vaikka työ myöhemmin peruttaisiin, irtisanottaisiin tai purettaisiin mistä tahansa syystä johtuen.

Mikäli Palvelun kautta tuleva Käyttäjä ei jostain syystä ilmoita Palveluun valitsemaansa Kohteen Tarjoajaa, mutta tilaa Kohteen Tarjoajalta työsuoritteen muilla keinoin, Kohteen Tarjoaja on velvollinen ilmoittamaan Palvelulle työsuoritteesta, jotta Palvelulle kuuluva hinnaston mukainen komissio tulee huomioitua.

Kohteen Tarjoajalle kertyneet veloitukset laskutetaan kootusti kerran kuukaudessa. Jos kuukauden aikana kertyneiden veloitusten summa ylittää 500 euroa, voidaan ne laskuttaa välittömästi.

Rekkari.fi

Palvelun tietolähteinä on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri sekä Palveluntarjoajan autoihin liittyvien Palveluiden ajoneuvotietokanta. Palveluntarjoajan tietokantaa koskevat tiedot perustuvat Alma Ajo -markkinapaikkojen ilmoitusdataan, jota ei ole etukäteen tarkistettu. Hinta-arvio pohjautuu Palveluntarjojaan laajaan tietokantaan pyyntihinnoista. Arvio on suuntaa-antava eikä sido Palveluntarjoajaa. Palvelussa maksua vastaan haettavia Traficomin ajoneuvorekisteritietoja koskevat Traficomin ehdot.

Palvelun palauttamia tietoja on tarkoitus hyödyntää lähtökohtaisesti vain kuluttajien ajo- tai vesikulkuneuvokaupan yhteydessä varmistamaan kaupan luotettavuutta ajo- tai vesikulkuneuvotietojen tai omistajan osalta esimerkiksi selvittämällä, että Kohteen Tarjoaja omistaa ajo- tai vesikulkuneuvon. Muiden Palvelun avulla saatujen tietojen hyväksyttyjen käyttötarkoitusten on liityttävä liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, vesikulkuneuvoihin, ajo- tai vesikulkuneuvoliikenteeseen tai niiden aiheuttamiin ympäristöhaittoihin taikka ajoneuvon kuljettamiseen.

Osasta ajoneuvoista tai ajoneuvotyypeistä ei välttämättä ole saatavilla kaikkia tietoja. Jokaisen haun yhteydessä ajoneuvosta toimitetaan kaikki ne tiedot, jotka ovat Traficomin tai Palveluntarjoajan tietokannan kautta saatavilla. Palvelun hinta veloitetaan myös siinä tapauksessa, että haetulla rekisterinumerolla löytyy osittaiset tiedot tai tietoja ei löydy Traficomista tai Palveluntarjoajalta lainkaan.

Palvelussa voidaan maksaa seuraavien pankkien verkkopankissa: Nordea, Osuuspankki, Danskebank, Ålandsbanken, Handelsbanken, S-pankki, Aktia, POP-pankki, Säästöpankki ja Oma Säästöpankki. Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n maksuikkunan kautta.

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien kanssa. Paytrail Oyj ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen Palveluntarjoajalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Palvelussa voidaan maksaa myös Mobiilimaksulla; palvelun tarjoaa Gameleo. Mobiilimaksulla hinnat voivat teknisistä syistä johtuen poiketa 1 sentillä muista maksutavoista. Tilatun tiedon hinta ei kuitenkaan koskaan ole korkeampi kuin muilla maksutavoilla eli hinta on mobiilimaksulla maksettaessa sama tai sentin alhaisempi kuin muilla maksutavoilla. Veloitettu hinta on nähtävissä aina Gameleon maksupalvelussa.

Palvelulla ei ole peruutusoikeutta.

Tukkuautot.fi

Tukkuautot.fi on internetissä toimiva huutokauppapalvelu, jossa ostajiksi rekisteröityneet ja myyjäyhtiöksi ilmoittautuneet yritykset käyvät tukkukauppaa myyjäyhtiöiden ilmoittamista Kohteista. Palvelun käyttö edellyttää Käyttäjältä rekisteröitymistä Palvelun Käyttäjäksi. Käyttäjä tiedostaa, että vaadittujen tietojen antaminen on edellytys sopimuksen hyväksymiselle ja huutokaupan mahdollistamiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä Käyttöoikeutta, mikäli annetut tiedot ovat puutteelliset, epäasialliset tai Käyttäjä ei muuten täytä yrityksenä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä. Käyttäjähakemusten käsittelyaika on 1-3 työpäivää. Hyväksytyille yrityksille lähetetään ilmoitus ja käyttäjätunnukset sähköpostilla. Palvelun Käyttäjän tulee olla Palveluun rekisteröityneen yrityksen edustaja.

Kaikki kauppasopimukset tehdään huutokaupassa aina korkeimman tarjouksen tehneen yrityksen nimiin. Kaikki tukkukaupat tehdään kauppiaskauppoina ilman kuluttajasuojaa ja mahdollista takuuta. Käyttäjä tiedostaa, että Palvelussa tehty huutokauppakohteen ostotarjous on aina sitova, mikäli ostotarjous on tehty myyntitarjouksen ehtojen mukaisesti, tietyssä ajassa ja tiettyyn vähimmäishintaan. Huutokaupassa voitettu Kohde on noudettava kolmen arkipäivän kuluessa Kohteen Tarjoajalta. Ylimeneviltä päiviltä voi Kohteen Tarjoaja periä kohtuullisen säilytysmaksun.

Kaikki kaupankäynti ja siinä tapahtuva maksuliikenne tapahtuu Kohteen Tarjoajan ja ostajayrityksen välillä eikä Palveluntarjoaja ole kaupan osapuoli missään suhteessa.

Huutokauppakohteiden hintoihin ei lisätä erillistä arvonlisäveroa. Kohteen Tarjoaja voi lisätä kohteelle merkinnän sen alv-vähennyskelpoisuudesta.

Kun ostaja tekee tarjouksen, sitoutuu Kohteen Tarjoaja myymään kohteen siitä eniten tarjonneelle. Tehty tarjous on voimassa, kunnes joku toinen huutokauppaostaja tekee sitä korkeamman tarjouksen. Siten tarjouksen tekemiseen kuuluu samalla ostajan sitoumus ostaa Kohde huutokauppa-ajan päätyttyä tarjoamallaan hinnalla, mikäli tarjous on siinä vaiheessa korkein. Palvelussa myynnissä olevista Kohteista ei ole sallittua tehdä tarjouksia ohi huutokaupan. Autoliikkeen Kohteissa on huomioitava, että Kohteen Tarjoaja on oikeutettu poistamaan Kohteen, mikäli siitä tehdään todistetusti kuluttajakauppa ennen huutokaupan sulkeutumista tai poistoon on jokin muu erittäin pakottava syy. Ilmoitus keskeytyksestä lähetetään kaikille Kohteesta huutoja tehneille ostajille.

Mikäli kohteena on myyntipäätöksellä myytävä Kohde, pidättää Kohteen Tarjoaja oikeuden hyväksyä tai hylätä siitä tehty korkein tarjous. Kohteen Tarjoajalla on tällöin myös oikeus tarvittaessa neuvotella myyntihinnasta. Myyntipäätös ilmoitetaan ostajille 2-3 päivän sisällä Kohteen sulkeutumisesta.

Toteutuneista kaupoista ostoliikettä veloitetaan 70,00 euroa + alv / ostettu tuote. Veloitukset laskutetaan ostajilta Alma Media Suomi Oy / Tukkuautot.fi:n lähettämillä laskuilla.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

Baana.fi

Kohteen ilmoittaminen ja ostotarjouksen tekeminen Kohteesta edellyttävät Käyttäjältä rekisteröitymistä Palveluun. Kohteen Tarjoajana on yksityishenkilö ja ostotarjouksen tekijänä yritys tai yhteisö.

Kohteen Tarjoaja sitoutuu antamaan ilmoituksessa Kohteesta kaikki olennaiset tiedot, jotka voivat vaikuttaa Kohteen arvoon.

Kohteen Tarjoajalla on oikeus hyväksyä, hylätä tai neuvotella saamastaan ostotarjouksesta. Kohteen Tarjoaja ei ole velvollinen myymään ilmoittamaansa Kohdetta, kunnes on allekirjoittanut Kohteen kauppakirjan. Palvelussa tehty Kohteen ostotarjous sitoo ostotarjouksen tekijää. Ostotarjouksen tekijä voi perääntyä tarjouksestaan vain, mikäli ostotarjouksen tekemisen jälkeen käy ilmi, että Kohteesta Palvelussa annetut tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia. Ostotarjouksen tekijällä on oikeus nähdä ja koeajaa Kohde ennen kaupantekoa. Palvelussa Kohteesta tehdyt ostotarjoukset perustuvat ostotarjouksen tekijän parhaaseen ymmärrykseen Kohteesta ja sen kunnosta perustuen Palvelussa Kohteesta annettuihin tietoihin. Kohteen lopullinen toteutunut hinta voi poiketa ostotarjouksen hinnasta siten kuin Kohteen Tarjoaja ja ostotarjouksen tekijä erikseen tarkemmin sopivat.

Kohteen Tarjoaja voi hyväksyä ostotarjouksen vasta huutokaupan sulkeuduttua. Sekä Kohteen Tarjoaja että Palveluntarjoaja saavat keskeyttää huutokaupan ja poistaa Kohteen Palvelusta koska tahansa huutokaupan aikana. Kohteen Tarjoajan ja ostotarjouksen tekijän tiedot näkyvät toisilleen vasta, kun ostotarjous on hyväksytty.

Käyttäjät eivät saa tehdä ostotarjouksia Palvelussa myynnissä olevista Kohteista ohi huutokaupan.

Palvelun käyttäminen on maksutonta Kohteen Tarjoajalle. Palvelun käyttäminen on maksullista ostotarjouksen tekijälle siltä osin, kun Kohteen Tarjoaja hyväksyy kyseisen ostotarjouksen ja se johtaa toteutuneeseen kauppaan. Voittaneen ostotarjouksen tekijä sitoutuu välittömästi ilmoittamaan Palveluntarjoajalle Palvelun kautta ostamastaan Kohteesta. Palveluntarjoaja veloittaa voittaneen ostotarjouksen tekijältä Palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun, joka perustuu voittaneen ostotarjouksen hintaan. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Traficomin tietoja sen varmistamiseksi, että voittaneen ostotarjouksen tekijä on suorittanut maksut Palveluntarjoajalle näiden Ehtojen mukaisesti.

Käyttäjä voi irtisanoa Palvelun käytön koska tahansa lopettamalla Palvelun käytön.Urakkamaailma

Hinnasto (voimassa 18.6.2018 alkaen)

Palveluntarjoaja suorittaa Urakkamaailmalle Palvelun käytöstä seuraavat hinnat ja maksut:

 • Tämä hinnasto kattaa saadut urakat ja tehdyt sopimukset liittyen tarjouspyyntöihin, jotka ovat tulleet Palveluun alkaen päivämäärällä 18.6.2018. Tätä aikaisemmin Palveluun tulleet Asiakkaiden remonttitarjouspyyntöihin pätevät aiemmin mainitut hinnat ja maksut.
 • Palveluntarjoaja suorittaa Palvelun avulla (myös osittain Palvelua käytettäessä) jokaisesta Asiakkaiden kanssa solmimasta mistä tahansa tuotteen ja/tai palvelun toimittamisesta palvelumaksuprovision, joka on 5,80 % kyseistä sovitusta arvonlisäverottomasta hinnasta. Näitä palvelumaksuprovisioon oikeuttavia tuotteita ja/tai palveluita voivat olla esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, konsultaatiot, rakentamispalvelut, remontointipalvelut, erilaiset asennuspalvelut ja kaikki edellä mainittuihin aloihin liittyvät työt. Palvelumaksuprovisioon ei kuitenkaan lasketa materiaali- tai tarvikekustannuksia, joilla tarkoitetaan esimerkiksi rakennusmateriaaleja kohteessa. Näillä rajauksilla todettakoon vielä, että palvelumaksu kattaa esimerkiksi konetyöt ja muut rakennus- tai työkonekustannukset, telineet, rakennus- ja henkilönostimet, kuten muutkin tarvikkeet ja materiaalit, jotka eivät siirry Asiakkaan tai Asiakkaan edustajan omistukseen.
 • Alle 240€:n tilauksista (ALV 0%) ei veloiteta palvelumaksuprovisiota.
 • Selvyyden vuoksi todettakoon, että palvelumaksuprovisio lasketaan urakoiden kokonaishinnoista sisältäen työn osuuksia, kulu- ja matkakustannuksia ja muita Palveluntarjoajan laskuttamia eriä. Palvelumaksun alaisuuteen kuuluu kaikki mahdolliset lisätyöt, jotka suoritetaan kohteessa. Palvelumaksuun kuuluvat lisätyöt voivat olla luonteeltaan erilaisia verrattuna alkuperäiseen työtarpeeseen.
 • Urakkamaailman pyynnöstä Palveluntarjoaja on velvollinen toimittamaan sopimuksen kokonaisuudessaan Urakkamaailman tarkistettavaksi.
 • Palvelumaksuprovision maksimisumma on 880€ ALV 0%
 • Palveluntarjoaja sitoutuu erityisesti toimimaan siten, että Urakkamaailma ansaitsee tässä sovitun provision kaikista tehdyistä sopimuksista.