URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

1.SOVELTAMINEN JA KOHDE

1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Remonttibulevardi Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi Oy:n aputoiminimi, minkä yhtiön Y-tunnus on 2401365-8 ja osoite on Energiakuja 3, 00180 Helsinki) ja Palveluntarjoajan välillä sekä Urakkamaailman ja Asiakkaan välillä liittyen urakkamaailma.fi –palveluun ("Palvelu"). Näitä Sopimusehtoja ei sovelleta Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä, vaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliset sopimusehdot määräytyvät Palveluntarjoajan ja Asiakkaan erikseen sopimien ehtojen mukaisesti. Urakkamaailma ei ole vastuussa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja palveluista tai muistakaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisistä asioista.

1.2 Nämä Sopimusehdot koskevat Palvelua kokonaisuudessaan ja kattavat siten myös Urakkamaailman Palveluun mahdollisesti tekemät muutokset ja tarjoamat lisäpalvelut. Mahdollisten lisäpalveluiden osalta noudatetaan myös kutakin lisäpalvelua koskevia mahdollisia erityisehtoja, jotka on tehty Palveluntarjoajan ja Palveluun rekisteröityneiden Asiakkaiden välillä kysymyksessä oleva Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas hyväksyy lisäpalveluita tilatessaan tai niitä käyttämään ryhtyessään eikä niitä saa käyttää ennen kyseisten erityisehtojen hyväksymistä.

1.3 Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen edellytyksenä on näiden Sopimusehtojen hyväksyminen. Palvelua saa käyttää ainoastaan, kun on hyväksynyt Palveluun liittyvät Sopimusehdot. Mikäli kysymyksessä oleva Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas ei hyväksy näitä Sopimusehtoja, kyseisellä Palveluntarjoajalla ja/tai Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.


2.MÄÄRITELMÄT

2.1 Näihin Sopimusehtoihin liittyen yksikkö sisältää monikon ja toisinpäin (missä tarkoituksenmukaista) ja viittaukset kohtiin ja liitteisiin tarkoittavat viittauksia näiden Sopimusehtojen kohtiin ja liitteisiin, ellei asiayhteydestä muuta johdu. Näissä Sopimusehdoissa seuraavilla sanoilla ja ilmauksilla, ellei kyseisestä kohdasta muuta johdu, tarkoitetaan seuraavaa:

2.1.1 Sana "Asiakas" tarkoittaa Palvelua käyttävää asiakasta, jonka tarkoituksena on etsiä Palveluntarjoajia ja heidän tarjoamia tuotteita ja/tai palveluita sekä mahdollisesti hankkia Palveluntarjoajien tarjoamia tuotteita ja/tai palveluita.

2.1.2 Sana "Materiaali" tarkoittaa Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan Palveluun toimittamaan materiaalia, joka voi olla tekstiä, arvostelua, ideoita, kokemuksia, tietoa, kuvaa, videota, grafiikkaa ja/tai mitä tahansa muuta aineistoa ja materiaalia.

2.1.3 Sana "Palvelu" tarkoittaa Urakkamaailman kulloinkin tarjoamaa urakkamaailma.fi –palvelua.

2.1.4 Sana "Palveluntarjoaja" tarkoittaa Palvelua käyttävää asiakasta, jonka tarkoituksena on markkinoida ja myydä tuotteita ja/tai palveluita Asiakkaille.

2.1.5 Sana "Sopijapuoli" tarkoittaa joko Palveluntarjoajaa, Asiakasta ja/tai Urakkamaailmaa taikka jotakin näistä taikka kaikkia näitä yhdessä asiayhteyden mukaan.

2.1.6 Sana "Sopimusehdot" tarkoittavat näitä Palveluun sovellettavia ehtoja ja määräyksiä Urakkamaailman myöhemmin niihin tekemine muutoksineen ja/tai lisäyksineen.

3.PALVELUN KÄYTTÄMINEN

3.1 REKISTERÖITYMINEN

3.1.1 Palveluntarjoajan ja Asiakkaan tulee rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi ennen Palvelun käyttämistä.

3.1.2 Palvelun avaamisen yhteydessä kyseiselle Palveluntarjoajalle tai Asiakkaalle luodaan tämän omaan käyttöön asiakaskohtaiset käyttäjätunnukset, numerot, osoitteet, salasanat sekä muut tarvittavat tunnukset ja tiedostot Palvelun käyttämiseksi sen mukaan, millä tavalla Palvelua käytetään. Palveluntarjoaja ja Asiakas sitoutuvat pitämään saamansa käyttäjätunnukset ja salasanat salassa sekä olemaan ilmaisematta ja/tai luovuttamatta niitä kenellekään kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja ja Asiakas ovat yksinomaisessa vastuussa hallussaan olevien tunnusten ja salasanojen asianmukaisesta säilyttämisestä ja vastaavat kaikista toimenpiteistä, mitä tunnuksilla ja salasanoilla on tehty Palvelussa taikka tietojensa joutumisesta kolmannelle osapuolelle. Urakkamaailma ei ole missään vastuussa tunnuksilla ja salasanoilla tehdyistä mistään toimenpiteistä ja/tai tietojen joutumisesta kolmannelle osapuolelle.

3.2 PALVELUN KÄYTTÄMINEN

3.2.1 Palvelu. Urakkamaailma tarjoaa Palvelun käytön SaaS-pohjaisena palveluna kulloinkin osoittamaltaan palvelimelta. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan omaan sisäiseen käyttöön tämän Sopimuksen ehtojen ja määräysten mukaisesti.

3.2.2 Ei-takuuta. Palvelu on käytettävissä "sellaisena kuin se on" ja "silloin kuin se on saatavilla" –ehdoilla kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa ja seitsemän (7) päivää viikossa, lukuunottamatta mahdollisia ylläpitoon ja virheiden korjaamiseen liittyviä katkoja. Urakkamaailma ei takaa, että Palvelu täyttää Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan vaatimukset tai, että se toimii moitteettomasti tai on Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan saatavilla jatkuvasti ja keskeytymättömästi taikka Palvelu on muutoin vapaa virheistä, vioista ja/tai puutteellisuuksista. Urakkamaailma ei siten vastaa näiden mahdollisten virheiden, vikoja ja/tai puutteellisuuksien taikka saatavilla olemattomuudesta mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

3.2.3 Tunnusten ja salasanojen vaihtaminen. Palveluntarjoaja ja Asiakas sitoutuvat välittömästi ilmoittamaan kirjallisesti Urakkamaailmalle, mikäli Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan hallussa oleva tunnus ja/tai salasana katoaa taikka se joutuu kolmannen osapuolen tietoon. Palveluntarjoajalla ja Asiakkaalla on oikeus saada kadotettujen ja/tai kolmannen osapuolen tietoon joutuneiden tunnusten ja/tai salasanojen tilalle uudet. Muutoinkin Palveluntarjoajalla ja Asiakkaalla on oikeus pyytää Urakkamaailmaa vaihtamaan salasana ja/tai tunnus. Urakkamaailmalla on oikeus veloittaa salasanan ja/tai tunnuksen vaihtamisesta kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaiset hinnat ja maksut. Urakkamaailmalla on myös itsenäinen oikeus vaihtaa Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan salasana ja/tai tunnus ilmoittamalla tästä kyseiselle Palveluntarjoajalle ja/tai Asiakkaalle.

3.2.4 Palveluntarjoajan ja Asiakkaan vastuu Palvelussa tehdyistä toimenpiteistä. Palveluntarjoaja ja Asiakas vastaavat siitä, että heillä on oikeus tehdä sitoumuksia keskenään Palvelussa. Palveluntarjoaja ja Asiakas sitoutuvat käyttämään sellaisia edustajiaan, että heillä on oikeus tehdä sitoumuksia edustamiensa tahojen puolesta. Urakkamaailma ei ole vastuussa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista tai heidän tekemistään tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista ja/tai sopimuksista taikka niiden pätevyydestä. Urakkamaailma ei ole vastuussa muutoinkaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisistä asioista.

3.2.5 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot. Palveluntarjoaja ja Asiakas sitoutuvat huolehtimaan siitä, että sen omat laitteet, ohjelmistot ja tele- ja tietoliikenneyhteydet täyttävät kaikki niille asetetut vaatimukset ja määräykset ja että ne eivät aiheuta häiriöitä Palveluun. Urakkamaailma ei siten ole vastuussa Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan laitteista ja tietoliikenneyhteyksistä Palveluun.

3.2.6 Palveluntarjoajan ja Asiakkaan on hankittava ja ylläpidettävä omalla kustannuksellaan tarvittavat päätelaitteet, ohjelmistot ja sovellukset sekä tele- ja tietoliikenneyhteydet Palvelun käyttämiseksi. Urakkamaailma ei ole velvollinen niitä toimittamaan. Urakkamaailman erikseen ilmoittamat laitteiden ja ohjelmistojen tekniset vaatimukset ovat voimassa Urakkamaailman ilmoittamalla tavalla. Urakkamaailmalla on oikeus tehdä Palveluun muutoksia, jotka voivat aiheuttaa uusia vaatimuksia laitteisiin, ohjelmistoihin ja/tai tele- ja tietoliikenneyhteyksiin. Palveluntarjoaja ja Asiakas ovat siten tietoisia, ja hyväksyvät sen, että he voivat joutua hankkimaan uusia laitteita, ohjelmistoja ja/tai tele- ja tietoliikenneyhteyksiä Palvelun käyttämiseksi. Urakkamaailma pyrkii ilmoittamaan kolme (3) päivää etukäteen sellaisista muutoksista, jotka vaikuttavat olennaisesti laite-, ohjelmisto- ja/tai tele- ja tietoliikennevaatimuksiin. Palveluntarjoaja ja Asiakas ovat velvollisia omalla kustannuksellaan tekemään kaikki tarvittavat muutokset laitteisiin, ohjelmistoihin ja/tai tele- ja tietoliikenneyhteyksiin Palvelun käyttämiseksi.

3.2.7 Yhteys. Yhteys Palveluntarjoajan ja Asiakkaan tietokoneelta Urakkamaailman palvelimelle salataan käyttäen TLS/SSL-tekniikkaa ja/tai muuta vastaavaa tekniikkaa. Selvyyden vuoksi sovitaan ja todetaan, ettei Urakkamaailma ole missään vastuussa yhteyden ja/tai tietoturvallisuuden toimivuudesta ja/tai saatavuudesta Urakkamaailman palvelimelle.

3.2.8 Asiakkaan Materiaali. Palveluntarjoajan ja Asiakkaan Materiaalit säilyvät Palvelussa Urakkamaailman kulloinkin erikseen ilmoittaman ajan, rajoissa ja laajuudessa.

3.2.9 Tukipalvelut. Urakkamaailma tarjoaa Palvelun tuki- ja ylläpitopalveluita maanantaista perjantaihin klo 10.00 – 14.00, poislukien ruokailutauot sekä loma- ja muut vapaa- ja vastaavat päivät.

3.2.10 Käyttökatkot. Palvelun muutosten ja ylläpidon yhteydessä Palvelun käytössä taikka niiden saatavuudessa saattaa esiintyä katkoja. Urakkamaailma pyrkii tiedottamaan tietämistään katkoksista etukäteen Asiakkaan Yhteyshenkilölle. Urakkamaailma ei kuitenkaan ole vastuussa Palvelun ylläpidosta johtuvien katkojen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista asiakkaalle.

3.2.11 Evästeiden käyttäminen. Urakkamaailma käyttää evästeitä tilastojen arviointitarkoituksiin sekä markkinointi- ja optimointitarkoituksiin. Evästeet ovat tiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneen kiintolevylle tai selaimelle ja näin helpottavat navigointia verkkosivustolla. Evästeiden käyttämisen myötä käyttäjä välttyy syöttämästä samoja vaadittuja tietoja joka kerta käydessään verkkosivustolla. Keräämme evästeidemme avulla lisäksi tietoa, jonka perusteella Palvelumme aktivoi käyttäjälle mahdollisuuden käyttää reaaliaikaista viestintämahdollisuutta ("online-chat-palvelu") Palvelun kanssa. Kun online-chat-palvelu on saatavilla, se mahdollistaa käyttäjän viestinnän, jotta Palvelu voi reaaliajassa vastata käyttäjän kysymyksiin sekä välittää tietoa. Kun Palvelun käyttäjä käyttää Palvelua ja täten online-chat-palvelua, hyväksyy käyttäjä mahdollisten kolmansien osapuolien evästeiden käytön ja Palvelun käyttöön liittyvät kolmansien osapuolien ehdot, joihin käyttäjää kehotetaan tutustumaan ennen palvelun käyttöä. Ehdot ovat saatavilla esimerkiksi kolmansien osapuolien verkkosivuilla.

Halutessaan evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Palvelun käyttöön.

3.2.12 Edelleenkehittäminen. Urakkamaailmalla on oikeus kehittää Palvelua edelleen haluamallaan tavalla. Urakkamaailmalla on oikeus korvata Palvelun ohjelmistot uusilla päivityksillä ja/tai versioilla ja/tai toisilla ohjelmistoilla edellyttäen, että korvaava ohjelmistoversio ja/tai ohjelmisto on toiminnallisuudeltaan, suorituskyvyltään ja muilta ominaisuuksiltaan vähintään vastaavanlainen kuin näiden Sopimusehtojen tarjottu Palvelu, ellei Urakkamaailma tapauskohtaisesti toisin päätä.

3.2.13 Tiedottaminen. Urakkamaailma voi tiedottaa Palveluntarjoajia ja Asiakkaita Palveluun liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, Palvelun toiminnallisuuksista, muutoksista, yhteistyökumppaneiden tarjouksista ja niiden tuotteista ja/tai palveluista sekä muista Palveluun liittyvistä asioista. Tiedotuksia voidaan lähettää Palveluntarjoajien ja/tai Asiakkaiden antamiin yhteydenpitovälineisiin, kuten esimerkiksi sähköpostiin, matkapuhelinnumeroon ja/tai vastaavankaltaisiin yhteydenpitovälineisiin. Näiden lisäksi Urakkamaailma voi lähettää kyselyitä ja tutkimuksia Palveluntarjoajille ja/tai Asiakkaille vastattavaksi.

3.3 PALVELUNTARJOAJAA KOSKEVAT ERITYISEHDOT

3.3.1 Palveluntarjoaja sitoutuu välittömästi kirjallisesti ilmoittamaan Urakkamaailmalle Palvelun avulla tekemistään sopimuksista tai saaduista työtilauksista Asiakkaiden kanssa. Palvelun avulla tehdyillä sopimuksilla tai saaduilla työtilauksilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia sopimuksia tai työtilauksia, jotka on tehty Palveluntarjoajan ja Palveluun rekisteröityneiden Asiakkaiden välillä ja jotka molemmat ovat hyväksyneet palvelun käyttöehdot.

3.3.2 Palveluntarjoajalla ja/tai muillakaan Palvelun avulla tarjouspyyntöjen vastaanottajilla ei ole oikeutta osaksikaan antaa tarjouspyynnöistä tietoja kenellekään kolmannelle osapuolelle. Mikäli näin tapahtuu, on Palveluntarjoaja velvollinen korvaamaan Urakkamaailmalle kaikki sen kärsimät välilliset ja välittömät tappiot ja tulonmenetykset.

3.3.3 Mikäli Palveluntarjoaja ei kirjallisesti ilmoita Urakkamaailmalle Palvelun avulla tekemistään sopimuksista tai saaduista työtilauksista Asiakkaiden kanssa kymmenen päivän sisällä työsuoritteen tilauksesta johtaa tämä palvelusta poistamiseen. Tämän lisäksi, jos ilmoittamatta jätetty palvelumaksu on alle 300€ veloittaa Urakkamaailma sanktiona Palveluntarjoajalta voimassaolevan hinnaston mukaisen maksimiveloituksen. Jos ilmoittamatta jätetty palvelumaksu on yli 300€, on palvelumaksu 2,5-kertainen ilmoittamatta jätettyyn palvelumaksuun.

3.3.4 Palveluntarjoajan tulee olla Palvelun liittyessä ja Palvelun liittyvän sopimuksen voimassaoloajan rekisteröitynä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Jos Palveluntarjoaja rekisteröinti päättyy mistä tahansa syystä, Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa siitä välittömästi kirjallisesti Urakkamaailmalle. Samoin Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa välittömästi kirjallisesti Urakkamaailmalle, mikäli Palveluntarjoaja merkitään verovelkarekisteriin samoin kuin mikäli Palveluntarjoaja poistetaan verovelkarekisteristä. Palveluntarjoajalla tulee myös olla suomalainen matkapuhelinliittymä, jotta Urakkamaailma pystyy tavoittamaan Palveluntarjoajan tarvittaessa.

3.3.5 Urakkamaailmalla on oikeus, ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle, tarkistaa Palveluntarjoajan kirjanpitoa ja/tai muita vastaavia asiakirjoja ja tietoja tarpeellisessa määrin sen varmistamiseksi, että Palveluntarjoaja on suorittanut maksut Urakkamaailmalle näiden Sopimusehtojen mukaisesti.

3.3.6 Palveluntarjoaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että Asiakkaat ja mahdollisesti muut tahot tekevät Palveluntarjoajista ja sen tuotteista ja/tai palveluista arvosteluita, jotka ovat nähtävissä Palvelussa ja/tai mahdollisesti muutoinkin. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta saada arvosteluaan poistetutuksi Palvelusta ja/tai muualta. Arvostelut jäävät Palveluun myös sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on lopettanut Palvelun käyttämisen Urakkamaailman päättämällä tavalla.

3.3.7 Palveluntarjoaja noudattaa rakennusmateriaalien valmistajien ohjeita ja rakennusmääräyksiä. Materiaalien osalta käytetään kohteeseen soveltuvia, asianmukaisia rakennustyökaluja. Uudiskohteessa noudatetaan alan rakennusmääräyksiä ja hyvää rakennustapaa.

3.3.8 Palveluntarjoaja ei saa laskuttaa palvelumaksua Asiakkaan maksettavaksi. Palvelumaksu on markkinointikulu Palveluntarjoajalle eikä sitä tule siirtää Asiakkaan maksettavaksi.

3.3.9 Palveluun tulleita arvosteluja ei saa julkistaa missään muualla kuin Urakkamaailma-palvelussa. Palvelulla on ainoastaan oikeus käyttää ja näyttää Palveluun tulleita arvosteluja.

3.4 ASIAKASTA KOSKEVAT ERITYISEHDOT

3.4.1 Asiakas sitoutuu välittömästi kirjallisesti ilmoittamaan Urakkamaailmalle Palvelun avulla tekemistään sopimuksista ja tilaamistaan työsuoritteistaan Palveluntarjoajien kanssa. Palvelun avulla tehdyillä sopimuksilla ja tilatuilla työsuoritteilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia sopimuksia tai työsuoritetilauksia, jotka on tehty Palveluntarjoajan ja Palveluun rekisteröityneiden Asiakkaiden välillä ja jotka molemmat ovat hyväksyneet palvelun käyttöehdot.

3.4.2 Palveluntarjoajalla ja Asiakkaalla on mahdollisuus ladata omaa Materiaalia Palveluun. Palveluntarjoaja ja Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on oikeus ladata Materiaalia Palveluun ja että Materiaalia voidaan käyttää näiden Sopimusehtojen mukaisesti (ks. mm. näiden Sopimusehtojen kohta 4.2). Palveluntarjoaja tai Asiakas sitoutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti Urakkamaailmalle, mikäli se rikkoo tämän kohdan velvollisuutta.

3.4.3 Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä arvosteluja Palveluntarjoajista Palvelussa. Urakkamaailma tarjoaa Palvelussa ainoastaan teknisen alustan arvostelujen tekemiseen eikä Urakkamaailma ole missään vastuussa arvosteluista. Urakkamaailma pidättää oikeuden oikaista kielioppi- ja/tai muita muotoiluvirheitä. Urakkamaailma sitoutuu olemaan muokkaamatta arvostelujen asiasisältöä. Urakkamaailmalla on kuitenkin oikeus, mutta ei velvollisuutta, mistä tahansa syystä poistaa arvostelu.

3.4.4 Asiakas vastaa itse antamistaan arvosteluista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, siitä, että arvostelut ovat näiden Sopimusehtojen, lain ja hyvien tapojen mukainen. Arvostelun tehnyt on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti, jos hän rikkoo jonkun kolmannen osapuolen oikeuksia, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia ja/tai liikesalaisuutta taikka julkaisee virheellisiä, harhaanjohtavia ja/tai muutoin loukkaavia tietoja.

3.4.5 Arvostelussa on lisäksi noudatettavan seuraavia sisältöohjeita:

3.4.5.1 KATTAVUUS: Arvostelujen tulisi olla vähintään viisitoista (15) sanaa pitkiä ja niissä tulisi arvioida Palveluntarjoajan toimintaa kattavasti ja perustellen.

3.4.5.2 ASIALLISUUS: Arvosteluissa tulee käyttää asiallista kieltä. Loukkaaminen, haukkuminen, uhkailu ja/tai häirintä ei kuulu asialliseen kieleen. Arvostelujen tulee käsitellä Palveluntarjoajien ammattitaitoa ja asiakaskokemusta. Arvosteluissa ei tule käsitellä kenenkään henkilökohtaisia ominaisuuksia, yrityksen mainetta ja/tai vertailla yritystä sen kilpailijoihin.

3.4.5.3 OBJEKTIIVISUUS: Arvostelujen tulee perustua arvostelijoiden omakohtaiseen kokemukseen. Arvostelun tulee olla puolueeton. Arvostelua ei saa tehdä Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan kanssa yhteisen intressin omaava taho, kuten Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan tuttava, yhteistyökumppani ja/tai kilpailija.

3.4.5.4 MARKKINOINTI: Arvosteluja ei tule käyttää heikentääkseen toisen Palveluntarjoajan myyntiä. Arvosteluihin ei tule sisällyttää sähköisiä osoitteita ja/tai linkkejä.

3.4.5.5 TIETOSUOJA: Arvosteluissa ei tule julkaista materiaalia, joka loukkaa toisen henkilökohtaista yksityisyyttä ja/tai muuta oikeutta. Arvostelun tulee olla arvostelijan itsensä laatima eikä se saa loukata kenenkään tahon tekijän- tai muutakaan oikeutta.

3.4.6 Mikäli Palveluun on toimitettu loukkaavaa, asiatonta ja/tai muuten lainvastaista Materiaalia, siitä voi ilmoittaa Urakkamaailmalle sähköpostilla osoitteeseen: info@urakkamaailma.fi.

3.4.7 Palvelulla on oikeus poistaa arvostelut ja muut tiedot Palveluntarjoajan Urakkamaailma-profiilista, kun Palvelun ja Palveluntarjoajan yhteistyö on päättynyt.

3.4.8 Palveluun tulleita arvosteluja ei saa julkistaa missään muualla kuin Urakkamaailma-palvelussa. Ainoastaan Palvelulla on oikeus käyttää ja näyttää Palveluun tulleita arvosteluja.

4. IMMATERIAALIOIKEUDET JA KÄYTTÖOIKEUDET

4.1 IMMATERIAALIOIKEUDET

4.1.1 Palveluun liittyen tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet näiden Sopimusehtojen perusteella syntyviin asiakirjoihin ja muihin tuloksiin ja aineistoihin samoin kuin Palveluun sekä niihin tehtyihin muutoksiin ja/tai lisäyksiin kuuluvat kokonaisuudessaan Urakkamaailmalle ja/tai Urakkamaailman alihankkijoille ja/tai muille kolmansille palvelujen tarjoajille.

4.2 URAKKAMAAILMAN KÄYTTÖOIKEUDET

4.2.1 Sikäli kuin Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas toimittaa Palveluun Materiaaleja, kyseinen Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas myöntää samalla Urakkamaailmalle oikeuden käyttää Materiaalia haluamallaan tavalla toiminnassaan sellaisenaan ja/tai muutettuna. Urakkamaailmalla on siten ei-yksinomainen, siirrettävä, ikuinen, peruuttamaton ja maksuton oikeus julkaista, jakaa, levittää, käyttää, muunnella, antaa oikeuksia muille ja muutoinkin käyttää kaupallisesti ja muutoin haluamallaan tavalla Materiaalia. Urakkamaailma voi lisäksi halutessaan lisätä Materiaaleihin Urakkamaailman omia tunnuksia Materiaalin yhdistämiseksi Palveluun.

4.3 PALVELUNTARJOAJAN JA ASIAKKAAN KÄYTTÖOIKEUDET PALVELUUN

4.3.1 Tämän Sopimuksen voimassaoloaikana kysymyksessä olevalla Palveluntarjoajalla tai Asiakkaalla on ei-yksinomainen, henkilökohtainen, ei-luovutettava ja rajoitettu oikeus käyttää Palvelu omassa toiminnassaan Urakkamaailman kulloinkin osoittamalta palvelimelta siihen tehtyine muutoksineen ja/tai lisäyksineen. Palveluntarjoaja tai Asiakas ei saa siirtää tai muutoin luovuttaa Palvelun käyttöoikeuttaan osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Urakkamaailman etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta luovuttaa Palvelun kautta saamiaan tarjouspyyntöjä kenellekään kolmannelle osapuolelle.

4.3.2 Palveluntarjoajan tai Asiakkaan on käyttöoikeuden tai näiden Sopimusehtojen päättyessä (mikä näistä tapahtuu ensimmäisenä) lopetettava Palvelun, mukaan lukien, mutta ei rajoittaen, siihen liittyvien aineistojen ja materiaalien, käyttö kokonaisuudessaan.

4.3.3 Palveluntarjoajalla on oikeus näiden Sopimusehtojen ja Palvelun voimassaoloaikana käyttää itseään koskevia Asiakkaiden laatimia arvosteluja omassa toiminnassaan edellyttäen edellä tässä mainitun lisäksi, että Urakkamaailma.fi -palvelu on mainittu arvostelun lähteenä ja että arvostelussa on linkki www.urakkamaailma.fi -palveluun.

5. HINNAT JA MAKSUT; MAKSUEHDOT

5.1 Palvelun käyttäminen on maksutonta työn tilaamiseen ja työsuoritteiden kilpailutukseen Asiakkaalle.

5.2 Palvelun käyttäminen on maksullista Palveluntarjoajalle, kun Palveluntarjoaja vastaanottaa urakan Urakkamaailman avulla. Urakkamaailma veloittaa Palveluntarjoajalta Palvelusta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset hinnat ja maksut. Urakkamaailma ilmoittaa kulloinkin sovellettavat hinnat ja maksut Palvelun kotisivuilla ja Palvelussa.

5.3 Kun Asiakas on valinnut Palveluntarjoajan työn suorittajaksi, tulee palvelumaksu suoritettavaksi, vaikka urakka peruttaisiin Palveluntarjoajan aloitteesta, Palveluntarjoajan työn irtisanoutuessa Asiakkaan reklamaatiosta johtuen tai muusta Palveluntarjoajan toiminnasta johtuvasta työn peruutuksesta.

5.4 Ellei toisin ole ilmoitettu Palveluun liittyvät hinnat ja maksut sisältävät voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut, paitsi arvonlisävero. Arvonlisävero lisätään hintoihin ja maksuihin kulloinkin voimassaolevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

5.5 Maksuehto on kymmenen (10) päivää netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/20.8.1982, kuten muutettu) mukaan.

5.6 Urakkamaailmalla on oikeus muuttaa Palvelusta perittäviä hintoja ja maksuja ilmoittamalla siitä Palvelun kotisivuilla kaksikymmentä (20) päivää etukäteen. Mikäli Palveluntarjoaja tai Asiakas ei hyväksy hintojen ja maksujen muuttamista edellyttäen kuitenkin, että hintojen ja maksujen muuttaminen vaikuttaa negatiivisesti kyseiseen Palveluntarjoajaan tai Asiakkaaseen, on kyseisellä Palveluntarjoajalla tai Asiakkaalla oikeus irtisanoa nämä Sopimusehdot ilmoittamalla siitä kirjallisesti Urakkamaailmalle viisitoista (15) päivää ennen hintojen ja maksujen muutoksen voimaantuloa, jolloin nämä Sopimusehdot ja Palvelun käyttöoikeus päättyvät hintojen ja maksujen muutoksen voimaantullessa.

5.7 Näiden Sopimusehtojen tai Palveluntarjoajan tai Asiakkaan Palvelun käyttöoikeuden päättyessä mistä tahansa syystä kenen tahansa aloitteesta, jo maksettuja Palveluun liittyviä hintoja ja maksuja ei palauteta missään tilanteessa Palveluntarjoajalle ja/tai Asiakkaalle.

5.8 Palveluntarjoaja todetaan saaneeksi urakan Palvelun kautta, jos Palveluntarjoaja on valittu urakan tekijäksi ja hän on ollut yhteydessä tai aukaissut Asiakkaan yhteystiedot käyttäen Palvelua. Tällöin Palveluntarjoajalle on velvollisuus maksaa palvelumaksu muista muuttuvista tekijöistä huolimatta.

6.VOIMASSAOLO

6.1 Nämä Sopimusehdot tulevat voimaan, kun kysymyksessä oleva Palveluntarjoaja tai Asiakas on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi tai ryhtynyt käyttämään Palvelua taikka muutoin hyväksynyt nämä Sopimusehdot itseään sitovaksi ja Urakkamaailma on hyväksynyt sitoutumisen sen mukaan, mikä näistä tapahtuu aikaisemmin. Nämä Sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Sopijapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä toiselle Sopijapuolelle yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Sopijapuolen tulee tehdä irtisanomisilmoituksen toiselle Sopijapuolelle Palvelun yhteydessä siten kuin siitä on Palvelun yhteydessä ilmoitettu.

6.2 Urakkamaailmalla on myös oikeus purkaa nämä Sopimusehdot kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä kirjallisesti kysymyksessä olevalle Palveluntarjoajalle tai Asiakkaalle, mikäli kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas (i) asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, hakeutuu yrityssaneeraukseen ja/tai muuten lakkauttaa maksunsa, (ii) on rikkonut näitä Sopimusehtoja eikä ole seitsemän (7) päivän kuluessa huomautuksesta lukien korjannut sopimusrikkomustaan ja/tai (iii) Palveluntarjoajasta julkaistaan Palvelussa kuuden (6) kuukauden aikana vähintään kolme huonoa arvostelua ja tämä Urakkamaailman omasta mielestä osoittaa Palveluntarjoajan kykenettömäksi tarjoamaan laadukkaita tuotteita ja/tai palveluita Asiakkaille.

6.3 Mikäli kysymyksessä olevan Palveluntarjoajan tai Asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt yli kolmekymmentä (30) päivää erääntymispäivästä, Urakkamaailmalla on oikeus pidättäytyä ilman vastuuseuraamuksia suorituksistaan, kunnes kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas on suorittanut Urakkamaailmalle kaikki erääntyneet maksunsa, viivästyskorkoineen ja kohtuullisien perintäkuluineen.

6.4 Urakkamaailmalla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö tai vaihtoehtoisesti purkaa Palveluun liittyvä sopimus välittömin vaikutuksin ilmoittamalla tästä kysymyksessä olevalle Palveluntarjoajalle tai Asiakkaalle, mikäli (i) kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas huomautuksesta huolimatta käytöllään aiheuttaa häiriöitä Palvelun muille käyttäjille, (ii) kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas rikkoo jotakin näitä Sopimusehtoja tai (iii) kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas ei muutoin Urakkamaailman omasta mielestä sovellu Palvelun käyttäjäksi. Keskeytysaikana Palvelua ei voida käyttää, mutta kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas on velvollinen suorittamaan sovitut hinnat ja maksut. Urakkamaailmalla on lisäksi oikeus periä Palvelun uudelleen avaamisesta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset hinnat ja maksut. Urakkamaailmalla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun käyttö jos Urakkamaailma toteaa, ettei Palveluntarjoaja pysty toteuttamaan remontoimiseen tai muuta vastaavaa toimintaa riittävällä laadulla, vastuulla ja/tai asiakaspalvelulla kuten esimerkiksi tilanteessa, jossa Palveluntarjoajasta julkaistaan Palvelussa kuuden (6) kuukauden aikana vähintään kolme (3) huonoa arvostelua.

6.5 Tämän Sopimuksen ehdot 3.3.5, 4.1, 4.2, 8 ja 9.10 sekä sellaiset tämän Sopimuksen ehdot, joiden on tarkoitus jäädä voimaan Sopimuksen päättymisestä huolimatta, jäävät voimaan tämän Sopimuksen päättymisestä huolimatta.

7. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

7.1 Urakkamaailman korvausvelvollisuus Loppuasiakkaalle ja/tai Asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on kaikissa mahdollisissa tilanteissa kaiken kaikkiaan enintään Urakkamaailman kyseiseltä Loppuasiakkaalta tai Asiakkaalta laskuttama keskimääräinen yhden (1) kuukauden arvonlisäveroton määrä, mutta kuitenkin enintään sata (100,00) euroa.

7.2 Urakkamaailma ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta tietojen ja/tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta ja/tai muuttumisesta eikä näiden seurauksena aiheutuneista vahingoista ja/tai kuluista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kuluista. Urakkamaailma ei myöskään vastaa kolmansien osapuolien yhteyksien toimivuudesta, kuten Internet –yhteyksistä ja/tai muista tietoverkkoyhteyksistä.

7.3 Urakkamaailma ei vastaa kolmannen osapuolten tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista. Urakkamaailma ei vastaa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista eikä myöskään näiden välisistä mistään sopimuksista, tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista.

7.4 Palveluntarjoaja ja Asiakas vastaavat siitä, että heidän Palveluun toimittama Materiaali ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia. Muutoinkin Palveluntarjoaja ja Asiakas vastaavat Palveluun toimittamista Materiaaleista.

7.5 Urakkamaailma ei vastaa missään tilanteessa mistään välillisistä ja/tai epäsuorista vahingoista.

7.6 Vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan koske sellaista vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

7.7 Urakkamaailma ei takaa, että Palvelussa mukana oleva Palveluntarjoaja on rekisteröity ennakonperintä-, arvonlisävero- tai kaupparekisteriin. Nämä tiedot tarkistetaan Palveluntarjoajalta Palvelun käyttöönoton yhteydessä, mutta koska rekisteritiedot muuttuvat ajan kanssa, voi tämä aiheuttaa muutoksia Palveluntarjoajan osalta. Ennen tuotteiden ja/tai palveluiden hankkimista on syytä tarkistaa Palveluntarjoajan taustat, kuten ennakonperintä-, arvonlisävero- ja kaupparekisteritiedot sekä verovelkatiedot.

7.6.1 Urakkamaailma ei ole vastuussa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista tai heidän tekemistään tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista ja/tai sopimuksista taikka niiden pätevyydestä. Urakkamaailma ei ole vastuussa muutoinkaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisistä asioista.

8. REFERENSSIOIKEUS

8.1 Urakkamaailmalla on oikeus julkistaa Palveluun liittyvä Sopijapuolten välinen asiakassuhde. Urakkamaailmalla on lisäksi oikeus käyttää asiakassuhdetta referenssinä myydessään palveluitaan ja/tai tuotteitaan kolmansille osapuolille. Urakkamaailmalla on tämän kohdan mukainen oikeus Palveluun liittyvän sopimuksen voimassaoloaikana ja kahdentoista (12) kuukauden aikana sopimuksen päättymisestä lukien.

9. MUUT EHDOT

9.1 Alihankinta. Urakkamaailmalla on oikeus teettää tehtäviään alihankkijoillaan ja/tai muilla palveluntarjoajillaan.

9.2 Tiedoksiannot. Näiden Sopimusehtojen mukaiset tiedoksiannot voidaan tehdä kirjatulla kirjeellä tai muutoin todistettavasti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään, kun (i) viisi (5) päivää on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta tai (ii) tiedoksianto on muutoin tehty todisteellisesti, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen Palvelussa kulloinkin määritellyllä tavalla. Edellisen lisäksi Urakkamaailma voi tehdä näiden Sopimusehtojen mukaiset tiedoksiannot lähettämällä sähköpostin kysymyksessä olevan Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan Palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai julkaisemalla tiedoksianto Palvelun yhteydessä, jolloin tiedoksianto katsotaan viimeistään tapahtuneen, kun (i) sähköposti on lähetetty kysymyksessä olevan Palveluntarjoajalle ja/tai Asiakkaalle tai (ii) tiedoksiannon Palvelussa tapahtuneen julkaisemisen jälkeen kysymyksessä olevan Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas seuraavan kerran kirjautuu Palveluun.

9.3 Ylivoimainen este. Urakkamaailma ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Urakkamaailman vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota Urakkamaailman ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä tai tilaushetkellä ja jonka seurauksia Urakkamaailma ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Urakkamaailma on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Urakkamaailman alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

9.4 Sopimuksen siirtäminen. Palveluntarjoajalla ja/tai Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää näistä Sopimusehtoja ja/tai Palvelun käyttöoikeutta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Urakkamaailman etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Urakkamaailmalla on oikeus siirtää nämä Sopimusehdot ja/tai Palvelu kolmannelle osapuolelle. Urakkamaailmalla on myös oikeus siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle.

9.5 Sopimusehtojen muuttaminen. Urakkamaailmalla on oikeus muuttaa näistä Sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun yhteydessä. Mikäli kysymyksessä oleva Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas ei hyväksy muutoksia, kyseisellä Palveluntarjoajalla ja/tai Asiakkaalla on irtisanoa Palvelu päättymään ilmoittamalla siitä Urakkamaailmalle Palvelussa kulloinkin määritellyllä tavalla, jolloin näiden Sopimusehtojen ja Palvelun voimassaolo päättyy sen laskutusjakson lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty.

9.6 Kokonainen Sopimus. Tämä Sopimusehdot liitteineen sisältävät kaiken, mitä Sopijapuolet ovat tässä asiassa sopineet ja kumoavat kaikki aikaisemmat sopimuksen kohdetta koskevat sopimukset, tarjoukset, sitoumukset ja/tai muut tahdonilmaisut.

9.7 Ei-luopumista oikeuksista. Se, että Urakkamaailma jättää käyttämättä jonkin näihin Sopimusehtoihin perustuvan oikeutensa, ei rajoita Urakkamaailman oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota näiden Sopimusehtoihin.

9.8 Sopimusehtojen erillisyys. Mikäli myöhemmin joku näiden Sopimusehtojen ehdoista tai määräyksistä havaitaan lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä Sopimusehtojen ehdon tai määräyksen lainvastaisuus tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muihin näiden Sopimusehtojen ehtoihin ja määräyksiin.

9.9 Vientirajoitukset. Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas sitoutuu noudattamaan lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat palveluiden, tuotteiden ja teknisen tiedon vientiä Suomesta, sekä olemaan muutoinkin luovuttamatta palveluita, tuotteita ja/tai teknistä tietoa osapuolille, joille luovuttaminen loukkaa ja/tai saattaa loukata suoraan tai epäsuoraan lakeja ja/tai vientimääräyksiä.

9.10 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen. Näihin Sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintasäännökset. Näistä Sopimusehdoista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ja erimielisyydet, joista ei neuvotteluteitse päästä sovintoon, ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa.Hinnasto (voimassa 15.1.2015 – 17.6.2018 tulleisiin tarjouspyyntöihin)

Palveluntarjoaja suorittaa Urakkamaailmalle Palvelun käytöstä seuraavat hinnat ja maksut:

 • Palveluntarjoaja suorittaa Palvelun avulla (myös osittain Palvelua käytettäessä) jokaisesta Asiakkaiden kanssa solmimasta mistä tahansa tuotteen ja/tai palvelun toimittamisesta palvelumaksuprovision, joka on 4,80 % kyseistä sovitusta arvonlisäverottomasta hinnasta. Näitä palvelumaksuprovisioon oikeuttavia tuotteita ja/tai palveluita voivat olla esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, konsultaatiot, rakentamispalvelut, remontointipalvelut, erilaiset asennuspalvelut ja kaikki edellä mainittuihin aloihin liittyvät työt.
 • Alle 360€:n kokonaisurakkatilauksista (sis. ALV 24%) ei veloiteta palvelumaksuprovisiota.
 • Selvyyden vuoksi todettakoon, että palvelumaksuprovisio lasketaan urakoiden kokonaishinnoista sisältäen työn osuuksia, materiaalikustannuksia ja muita Palveluntarjoajan laskuttamia eriä. Palvelumaksun alaisuuteen kuuluu kaikki mahdolliset lisätyöt, jotka suoritetaan kohteessa. Palvelumaksuun kuuluvat lisätyöt voivat olla luonteeltaan erilaisia verrattuna alkuperäiseen työtarpeeseen.
 • Urakkamaailman pyynnöstä Palveluntarjoaja on velvollinen toimittamaan sopimuksen kokonaisuudessaan Urakkamaailman tarkistettavaksi.
 • Palvelumaksuprovision maksimisumma on 880€ ALV 0%
 • Palveluntarjoaja sitoutuu erityisesti toimimaan siten, että Urakkamaailma ansaitsee tässä sovitun provision kaikista tehdyistä sopimuksista.Hinnasto (voimassa 18.6.2018 lukien)

Palveluntarjoaja suorittaa Urakkamaailmalle Palvelun käytöstä seuraavat hinnat ja maksut:

 • Tämä hinnasto kattaa saadut urakat ja tehdyt sopimukset liittyen tarjouspyyntöihin, jotka ovat tulleet Palveluun alkaen päivämäärällä 18.6.2018. Tätä aikaisemmin Palveluun tulleet Asiakkaiden remonttitarjouspyyntöihin pätevät aiemmin mainitut hinnat ja maksut.
 • Palveluntarjoaja suorittaa Palvelun avulla (myös osittain Palvelua käytettäessä) jokaisesta Asiakkaiden kanssa solmimasta mistä tahansa tuotteen ja/tai palvelun toimittamisesta palvelumaksuprovision, joka on 5,80 % kyseistä sovitusta arvonlisäverottomasta hinnasta. Näitä palvelumaksuprovisioon oikeuttavia tuotteita ja/tai palveluita voivat olla esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, konsultaatiot, rakentamispalvelut, remontointipalvelut, erilaiset asennuspalvelut ja kaikki edellä mainittuihin aloihin liittyvät työt. Palvelumaksuprovisioon ei kuitenkaan lasketa materiaali- tai tarvikekustannuksia, joilla tarkoitetaan esimerkiksi rakennusmateriaaleja kohteessa. Näillä rajauksilla todettakoon vielä, että palvelumaksu kattaa esimerkiksi konetyöt ja muut rakennus- tai työkonekustannukset, telineet, rakennus- ja henkilönostimet, kuten muutkin tarvikkeet ja materiaalit, jotka eivät siirry Asiakkaan tai Asiakkaan edustajan omistukseen.
 • Alle 240€:n tilauksista (sis. ALV 0%) ei veloiteta palvelumaksuprovisiota.
 • Selvyyden vuoksi todettakoon, että palvelumaksuprovisio lasketaan urakoiden kokonaishinnoista sisältäen työn osuuksia, kulu- ja matkakustannuksia ja muita Palveluntarjoajan laskuttamia eriä. Palvelumaksun alaisuuteen kuuluu kaikki mahdolliset lisätyöt, jotka suoritetaan kohteessa. Palvelumaksuun kuuluvat lisätyöt voivat olla luonteeltaan erilaisia verrattuna alkuperäiseen työtarpeeseen.
 • Urakkamaailman pyynnöstä Palveluntarjoaja on velvollinen toimittamaan sopimuksen kokonaisuudessaan Urakkamaailman tarkistettavaksi.
 • Palvelumaksuprovision maksimisumma on 880€ ALV 0%
 • Palveluntarjoaja sitoutuu erityisesti toimimaan siten, että Urakkamaailma ansaitsee tässä sovitun provision kaikista tehdyistä sopimuksista.Esillä medioissa

Kauppalehti
Mtv3
Etelä-Suomen Sanomat
Suomen Kiinteistölehti
Etuovi
Vuoden verkkokauppa